بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne javanica) روی چند نوع ترکیب پایه و پیوندک بادام

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.) از مهمترین نماتد­های انگل گیاهی و یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد بادام هستند. استفاده از پایه­های مقاوم یکی از کارآمدترین روش­های مدیریتی در جهت کنترل بیمارگرهای خاکزاد به ویژه در مورد درختان میوه‌ قابل تکثیر به روش پیوند، می­باشد. با این حال نوع واکنش بین پایه و پیوندک می‌تواند بیماریزایی و خسارت عوامل بیماری‌زا را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور مقایسه عکس‌العمل ترکیب‌های مختلف پایه و پیوندک به نماتد ریشه­گرهی M. javanica، آزمایشی بصورت فاکتوریل با چهار نوع پایه (GF677، GN15، هیبرید محلی هلو × بادام شورابی1 و هیبرید محلی هلو × بادام شورابی2) و ارقام سفید و مامایی در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. مایه‌زنی با نماتد پس از گیرایی پیوند صورت گرفت. ارزیابی نتایج سه ماه پس از مایه‌زنی گیاهان پیوندی و با استفاده از شاخص­های رشدی گیاهان و شاخص­های رشد و نموی نماتد صورت گرفت. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتایج نشان داد که به‌ جز GN15، سایر پایه‌های مورد بررسی به نماتد حساس بودند. در بین پایه­های حساس به حمله نماتد (GF677، هیبرید محلی هلو × بادام شورابی1 و 2)، رشد پیوندک روی پایه هیبرید محلی هلو × بادام شورابی­2 نسبت به دو پایه دیگر بیشتر بود به نحوی که بعضی از شاخص­های رشدی مشابه پایه غیرحساس GN15بود. اثر متقابل بین پیوندک پر­رشد مامایی و پایه­های هیبرید محلی هلو × بادام شورابی­1و 2 باعث تحمل خسارت ناشی از حمله نماتد شد. در مجموع تحمل  GN15و هیبریدهای بادام × هلو به نماتد ریشه‌گرهی، بیشتر از سایر پایه‌های مورد بررسی بود. نوع رقم پیوند شده روی پایه‌های مختلف نیز، بر میزان حساسیت یا تحمل آنها به نماتد ریشه‌گرهی تأثیر داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the pathogenicity and loss of root knot nematode (Meloidogyne javanica) on several stocks and scion composition of almond

نویسندگان [English]

  • Sara Sahraneshin Samani 1
  • Ali Akbar Fadaei Tehrani 2
چکیده [English]

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are one of the important limiting factors in almond production. Use of resistant rootstocks to plant pathogens is the most effective methods for control of soil-borne pathogens, especially nematodes. In this study, the reaction of several stock and scion composition (Sefeid and Mamaei as scion and GF677, GN15, shorabi 1 peach × almond hybrid and shorabi 2 peach × almond hybrids as rootstock) to root knot nematode (M. javanica) was studied as a randomized complete block design with four replications in greenhouse. The nematodes were added to pots one week after grafting cultivars. Scion growth indices and nematode pathogenicity parameters were evaluated three months after inoculation. Analysis of variance and mean comparison of results showed the susceptibility of all rootstocks, except GN15. Among the susceptible rootstocks to nematode, the highest scion growth was observed on Shorabi 2 peach × almond hybrid. Compatibility of Mamaei (as scion) and Shorabi 1 and Shorabi 2 peach × almond hybrids (as rootstock) increased tolerance to nematode. Collectively, the GN15 and peach × almond hybrids rootstocks were more resistant to root knot nematode than other examined rootstocks. The sensitivity or tolerance of rootstocks to nematodes was affected by the type of grafted variety on different rootstocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • Meloidogyne javanica
  • resistance
  • Rootstock
  • Scion variety