تنوع ژنتیکی و فشار انتخاب وارد بر ژن پروتئین حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو در جدایه های ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار گروه حشره شناسی و بیماری‌های گیاهی، پریس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان

چکیده

پروتئین حرکتی در ویروس­های گیاهی نقش­های متعددی بویژه حرکت از یک سلول-به-سلول را برای ایجاد آلودگی سیستمیک بر عهده دارد. پروتئین حرکتی در ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus, GFLV) با ایجاد ساختارهای لوله­ای شکل در پلاسمادسماتاها مسئول انتقال سلول-به-سلول ویروس در گیاهان میزبان است. در پژوهش حاضر تنوع ژنتیکی ژن پروتئین حرکتی GFLV در جدایه­های ایرانی جمع­آوری شده از تاکستان­های استان­های مرکزی، آذربایجان­شرقی، آذربایجان­غربی، زنجان، اردبیل و قزوین بررسی شد. بعلاوه فشار انتخاب وارد شده بر آنها تخمین زده شد. به این منظور تعداد 246 نمونه به صورت تصادفی جمع آوری شدند که از میان آنها 33 نمونه توسط آزمون DAS-ELISAآلوده به GFLV تشخیص داده شدند. ژن پروتئین حرکتی طی آزمون آرتی-پی­سی­آر تکثیر و سپس تعیین توالی شد. نتایج آنالیزهای فیلوژنی نشان داد که حداقل دو دودمان ازجدایه­های ویروس برگ بادبزنی مو براساس توالی پروتئین حرکتی در ایران وجود دارند. داده­های حاصل از تعیین توالی این ژن نشان داد که اندازه ژن پروتئین حرکتی در تمامی جدایه­های بررسی شده این ویروس ثابت و 1044 نوکلئوتید است که حاکی از عدم تحمل این ژن به رخدادهای حذف یا اضافه می­باشد. پارامترهای ژنتیک جمعیت نشان داد که ژن پروتئین حرکتی در جدایه­های ایرانی و سایر جدایه­های این ویروس تحت فشار انتخاب منفی شدیدی قرار دارد، اما میزان این فشار بطور یکنواخت بر روی این ژن توزیع نشده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of and selection pressure on grapevine fanleaf virus movement protein in Iranian isolates

نویسندگان [English]

  • Shahin Nourinejhad Zarghani 1
  • Mahmoud Karimi 2
1
2
چکیده [English]

Movement protein (MP) plays multiple roles in plant pathogenic viruses, especially in cell-to-cell movement for establishing systemic infection. The grapevine fanleaf virus-MP is responsible for cell-to-cell movement of GFLV by introducing tubular structures through the plasmodesmata in host plants. In the present study, genetic diversity of GFLV-MP gene was investigated in Iranian isolates of the virus collected from Markazi, East-Azarbaijan, West-Azarbaijan, Zanjan, Ardabil, and Qazvine provinces. Selection pressure on this gene was furthermore estimated. A total of 245 leaf samples were collected randomly, of which 33 reacted positively in GFLV specific DAS-ELISA Kit. The GFLV-MP gene was amplified by RT-PCR and subsequently was cloned and sequenced. Phylogenetic analysis based on the MP gene uncovered that there were at least two lineages of the GFLV isolates in Iran. Moreover, sequence data analysis showed that the MP gene had constant size of 1044 nucleotides in the all GFLV isolates meaning that this gene did not tolerate any insertion or deletion events. Estimated population genetic parameters revealed that the MP gene of GFLV in Iranian and other isolates of GFLV was under sever purifying (negative) selection pressure, but it was not distributed on the MP gene uniformly.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • GFLV
  • Population genetic
  • Phylogeny