واکنش تابعی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata(Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز انار،Aphis punicae (Hem.: Aphididae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

شته سبز انار، Aphis punicae Pass. عمومی‌ترین آفت درختان انار محسوب می‌گردد. در این پژوهش، واکنش تابعی لاروهای سن سه، چهار، ماده‌های بالغ وحشرات کامل نر و ماده 10 روزه کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata contaminata (Menetries) نسبت به تراکم­های مختلف پوره‌های سن سه و چهار شته سبز انار به­عنوان طعمه در دماهای 25 و 5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. تراکم­های استفاده شده برای لارو سن سه و چهار کفشدوزک شامل 2، 4، 8، 16، 32، 64، 100 و 128 طعمه و برای ماده بالغ و حشرات کامل نر و ماده 10 روزه شامل 8، 16، 32، 64، 100 و 128 طعمه بود و میزان تغذیه در هر تراکم پس از 24 ساعت ثبت شد. نوع واکنش‌تابعی به‌وسیله رگرسیون لجستیک و تخمین پارامترها از طریق رگرسیون غیر خطی تعیین شد. واکنش تابعی تمامی مراحل مختلف رشدی کفشدوزک در دمای 25 و 5/27 درجه سلسیوس از نوع دوم بود و تنها در دمای 25 درجه سلسیوس و در مرحله سنی لارو سن چهار از نوع سوم بود. بیش‌ترین مقدار قدرت جستجوگری (a) در دمای 25 درجه سلسیوس با مقدار 127/0 بار در ساعت مربوط به ماده‌های بالغ و کمترین زمان دست‌یابی ((Th در این دما با مقدار 338/0 ساعت مربوط به لارو سن چهار بود. در دمای 5/27 درجه سلسیوس بیش‌ترین مقدار قدرت جستجوگریبا مقدار 119/0 بار در ساعت مربوط به لارو سن چهار و کمترین زمان دست‌یابی با مقدار 275/0 ساعت مربوط به ماده‌های بالغ تعیین شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional response of Oenopia conglobata contaminate (Col.: Coccinellidae) feeding on pomegranate green aphid, Aphis punicae (Hem.: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • Hamed Ronagh
  • Mohammad Amin Samie
چکیده [English]

Pomegranate green aphid, Aphis punicae Pass. is a common pest of pomegranate trees. In this study, the functional response of different age stages (third and fourth larval instars, adult females, male and female 10-days old) of coccinellid predator O. conglobata contaminata (Menetries) was studied to different densities of third and fourth nymphal instars of pomegranate green aphid as prey (at 25 and 27.5°C, 65±5% RH, and 16:8 L: D photoperiod). Densities of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100, and 128 third and fourth nymphal instars of pomegranate green aphid for third and fourth larval instars and densities 8, 16, 32, 64, 100 and 128 for adult females and adult males and females were used and the average feeding at any density was recorded after 24h. Type of functional response was determined using logistic regression and the searching efficiency (a) and handling time (Th) were estimated by nonlinear regression. Type of the functional response at 25 and 27.5oC at all age stages of the predator was type II, and only at 25oC and for the fourth, the response was type III. The Maximum value of the searching efficiency was 0.127 h-1 at 25°C for adult females and the less handling time in this temperature was 0.338h for the fourth larval instar. At 27.5°C, the maximum value of searching efficiency was 0.119 h-1 for the fourth larval instar and the less handling time was 0.275 h related to adult females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphis punicae
  • Functional response
  • searching efficiency
  • Oenopia conglobata