بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 گیاه پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

5 گروه گیاه پزشکی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی

چکیده

شاخص­های زیستی و تغذیه­ای سوسک کلرادوی سیب­زمینی، (Say) Leptinotarsa decemlineata، بر روی33 رقم زراعی سیب­زمینی در شرایط گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. بر روی بوته­های کاشته شده در گلدان، شاخه­های تیمار بوسیله قفس­های آستینی محبوس و در داخل هر قفس پنج عدد حشره کامل ماده که به تازگی از مرحله شفیرگی خارج شده بودندتوزین و رهاسازی گردید. بعد از 10 روز میزان افزایش وزن حشرات کامل تعیین گردید. همچنین در آزمایش دیگری در درون هر قفس آستینی تعداد 15 عدد لارو سن اول تازه تفریخ شده پرورش یافتند. میزان برگ­خوردگی شاخه­های تیمار، وزن لاروها در روز دوازدهم بعد از رهاسازی و طول و تلفات دوره­های لاروی و شفیرگی تعیین گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده­ها در مورد تمامی صفات مورد بررسی بین ارقام تفاوت معنی­داری (01/0P <) وجود داشت. حشرات کامل پرورش یافته بر روی ارقام ’سینجا‛ و ’بریجت‛ کمترین افزایش وزن را نشان دادند و کمترین میزان برگ­خوردگی بهوسیله لاروها بر روی ارقام ’ساتینا‛ و ’سانتانا‛ مشاهده گردید. لاروهای نئونات پرورش یافته بر روی ارقام ’میریام‛ و’کارلیتا‛در روز دوازدهم بعد از رهاسازی کمترین وزن لاروی را نشان دادند. بیشترین طول دوره­های رشد و نموی در روی ارقام ’بریجت‛ و’دلیکات‛، و بیشترین درصد تلفات این دوره­ها در روی ارقام ’آرانکار‛ و ’آگاتا‛مشاهده شد. کمترین وزن حشرات کامل ماده و نر حاصل از لاروهای پرورش یافته بر روی ارقام ’دلیکات‛ و ’رومینا‛ مشاهده گردید. نتایج نشان داد که ترجیح تغذیه­ای مرحله لاروی آفت مستقل از ترجیح تغذیه­ای حشرات کامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the biological and nutritional indices of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) on 33 potato cultivars: Evaluating cultivars antibiosis resistance

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghassemi-Kahrizeh 1
  • Gahdir Nouri-Ganbalani 2
  • Nouraddin Shayesteh 3
  • Iraj Bernousi 4
  • Heidar Mousavi Anzabi 5
چکیده [English]

In this research, the biological and nutritional indices of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), were evaluated on 33 potato cultivars in greenhouse conditions. Tubers of cultivars were planted in pots and on each pot one sleeve cage were set up, in which 5 newly emerged female adults were released and the weight of them was measured on the 10th day after releasing. In another experiment, 15 first instar larvae were released on each pot and reared. Amounts of consumed foliage of treatments, larval weight on the 12th day after releasing, duration of larvae and pupae (immature stages) and mortality percentages of these stages were determined. Significant differences were observed for all of the studied traits at 1% level. The highest weight of reared adults was observed on the ‛Sinja’ and‛Bright’ cultivars. The least amount of foliage consuming by larvae was observed on the ‛Satina’ and‛Santana’ cultivars. The least weight of neonate larvae on 12th day after releasing was observed on the ‛Myryam’ and‛Carlita’ cultivars. The longest developmental time (larval and pupal time) on potato cultivars was on the ‛Bridjet’ and‛Delikat’ and the highest larval and pupal mortality were on the ‛Arrancar’ and‛Agata’ cultivars. The least weight of female adults, produced from reared larvae, was observed on the ‛Delikat’ and ‛Romina’ cultivars and the least weight of male adults was observed on the ‛Romina’ and‛Delikat’ cultivars. This research revealed that larval preference is independent from nutritional preference of adults.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Colorado potato beetle
  • Nourishment preference