بررسی اثر تلفیقی روغن و حشره کش‌های مختلف برای کنترل پشه گالزای برگ انبه Procontarinia matteiana (Dip:Cecidomyiidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

پشه گال‌زای برگ انبه از آفات مهم انبه در بلوچستان محسوب می‌شود. پشه-های گال‌زا تولید گال‌های زگیل مانندی روی برگ درختان انبه نموده و باعث کاهش فتوسنتز، ریزش برگها و کاهش تولید محصول می‌شوند. درختان جوان ممکن است در اثر حمله آفت از بین بروند و درختان مسن‌تر نیز در اثر حملات مکرر آفت رشد طبیعی ندارند. در روستای کهیر، اثر پنج حشره‌کش به تنهایی و همراه با روغن ولک یک درصد در مقایسه با تیمار شاهد برای کنترل آفت، هنگام ظهور برگ‌های جوان انبه بررسی شدند. حشره کش‌ها شامل آبامکتین(EC 1.8%) ، دیمتوات(EC40%)، مالاتیون(EC57%)، سیرمایزین(WP75%) و استامی‌پراید(SP20%) . این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با یازده تیمار و چهار تکرار در دو سال انجام شد. برای ارزیابی تاثیر هر کدام از تیمارها در کنترل آفت، تعداد گال‌های روی برگ یک روز قبل از سمپاشی، 5 و 14 روز پس از سمپاشی شمارش شدند. نتایج بررسی نشان داد که بین تیمارها در دو سال اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد وجود دارد. در سال اول مالاتیون به تنهایی و همراه باروغن و سیرومایزین همراه روغن به ترتیب با 93.76، 98.75و 91.48 درصد تلفات در چهارده روز پس از سمپاشی موثرترین ترکیبات در کنترل آفت بودند. در سال دوم مالاتیون به تنهایی و همراه باروغن و سیرومایزین، دیمتوات و استامی‌پراید همراه روغن به ترتیب با 94.93، 94.90، 82.42، 83.65 و 83.12 درصد تلفات در چهارده روز پس از سمپاشی ایجاد کردند. روغن ولک یک درصد بدون استفاده با حشره‌کش‌ها کمترین تاثیر را در کنترل آفت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the combined impact of oil and different insecticides for control of mango leaf-gall midge Procontarinia matteiana (Dip:Cecidomyiidae)

نویسندگان [English]

  • Maliheh Khosravi 1
  • Aziz Sheikhi Gorjan 2
چکیده [English]

The leaf gall midge is a serious pest of mango in Baluchestan. Mango leaf gall midge produces wart-like galls on leaves resulting in reduced photosynthesis, leading to leaf drop and lowered fruit production. Younger trees may die while older trees fail to recover normal growth after repeated attacks. In Kahir village a field experiment was conducted to test the efficacy of Five insecticides alone and in combination with oil against the mango leaf gall midge, when the new leaves sprouted. The treatments were Abamectin EC1.8%, Dimethoate EC40%, Malathion EC57%, Cyromazine WP75% and Acetamipride SP20%. In this study a completely random blocks design with 11 treatment and 4 replicates were tested in 2 years. To evaluate the effectiveness of the insecticides, the number of galls on the leaves was counted one day before spraying, 5 and 14 days after spraying. The results of insecticides application in two years showed a significant difference among treatments at level of 5%. Insecticides used were effective in reducing pest populations. Fourteen days after spraying of insecticides excellent control was obtained with Malathion alone (93.76%) and in combination with oil (98.75%) and trigard cyromazine (91.48%) in first year. Fourteen days after spraying of insecticides excellent control was obtained with Malathion alone (93.93%)and in combination with oil (94.90%) and trigard cyromazine (82.42%), Dimethoat(83.65%) and Acetamipride ( 83.12%) in second year. while one percent volk oil was markedly less effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mango
  • Procontarinia matteiana
  • Insecticides
  • Pest Control Chemical