واکنش تابعی و تداخل کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از سفیدبالک گلخانه (Hemiptera: Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum روی گیاه خیار

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 تایوان

چکیده

سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood ازآفات‌ مهم سبزیجات گلخانه‌ای است. کنه Amblyseius swirskii به عنوان شکارگر عمومی سفیدبالک گلخانه شناخته می‌شود. در این مطالعه، واکنش تابعی کنه‌های کامل ماده این شکارگر روی تراکم‌های مختلف پوره‌های جوان (سن یک و دو) سفیدبالک گلخانه و تداخل شکارگری این شکارگر در تراکم‌های مختلف خود، در شرایط آزمایشگاهی (دمای Cº1±25، رطوبت نسبی 10±70% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت) مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی واکنش تابعی، تراکم‌های مختلف سفیدبالک (2، 4، 6، 8، 12، 20، و 30) روی دیسک‌های برگی خیار در معرض کنه بالغ قرار گرفت. از نرم‌افزار SAS برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. تجزیه نتایج نشان داد که واکنش تابعی کنه ماده A. swirskii نسبت به تراکم‌های مختلف سفیدبالک گلخانه از نوع دوم بود. برای تعیین پارامترهای قدرت جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) از معادله راجرز استفاده شد. پارامترهای اشاره شده به ترتیب 022/0 ± 142/0 و 110/0 ± 310/2 برآورد شد. در آزمایش تداخل تاثیر تراکم‌های مختلف کنه‌های کامل ماده (1، 2، 3، 4، 5، و 6) بر قدرت جستجوگری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه داده‌های تداخل نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین لگاریتم تراکم کنه شکارگر A. swirskii و لگاریتم قدرت جستجوی سرانه آن‌ها در برابر تراکم 40 عددی پوره‌های جوان سفیدبالک گلخانه وجود داشت و مقدار تداخل برای کنه‌های ماده این شکارگر 167/0- برآورد گردید. نرخ شکارگری با افزایش تراکم سفیدبالک از 2 به 30 و همچنین با کاهش تراکم شکارگر از 6 به 1 افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional response and mutual interference of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) on greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum on cucumber

نویسندگان [English]

  • Roya Farhadi 1
  • Hossein Allahyari 1
  • Hsin Chi 2
چکیده [English]

The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum is an important pest in vegetable and ornamental crop, especially in greenhouse condition. The predatory mite Amblyseius swirskii has been evaluated as a potential biological control agent for whiteflies. Functional response and mutual interference of adult female of this predator fed on young instars (first + second instar) of greenhouse whitefly were studied in laboratory conditions (25±1 °C, 70±10 % RH, and a photoperiod of 16:8 h L:D). The experiments were carried out on leaf disks in petri dishes with 10-15 replicates. SAS program was used to determine the type of functional responses and estimate the functional responses parameters. Our results revealed that adult females of A. swirskii exhibited type II functional responses on different densities (2, 4, 6, 8, 12, 20, and 30) of prey. The rate of searching efficiency and handling time were estimated as 0.142 ±0.022 h-1 and 2.310±0.110 h, respectively. Nicholson’s model and linear regression were used to determine the per capita searching efficiency and interference coefficient, respectively. The per Capita searching efficiencies of this predator decreased significantly with increasing predator densities and the value of interference coefficient of this predator fed on 40 density of greenhouse whitefly was -0.167. The rate of predation increased as the host density increased from 2 to 30 and subsequently the predator density decreased from 6 to 1. Therefore, different host–predator ratios could affect the efficacy of A. swirskii

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amblyseius swirskii
  • Trialeurodes vaporariorum
  • mutual interference
  • searching efficiency
  • handling time