کمیت سنجی قارچ Verticillium dahliae در ریشه چهار رقم زیتون با استفاده از تکنیک Real- time PCR

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4 عضو گروه بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی زنجان

چکیده

پژمردگی ورتیسلیومی یکی از بیماری¬های مهم زیتون است که با تخریب آوندها باعث خشکیدگی شاخهها، کاهش عملکرد و در نهایت مرگ درختان بیمار میشود. در این تحقیق ابتدا از درختان زیتون مشکوک به پژمردگی ورتیسیلیومی در منطقه طارم در استان زنجان نمونه برداری شد. پس از کشت و خالص سازی قارچ، استخراج دی ان اِ با روش سی تب انجام شد . برای ارزیابی واکنش ارقام زیتون، ریشه نهال¬های پنج ماهه ارقام زرد ، آربیکن، آبلونکا و کرونایکی به روش غوطه ور سازی با سوسپانسیون107 اسپور جدایه برگریز قارچ عامل بیماری تلقیح گردید. استخراج دی ان اِ از ریشه نهال¬های تلقیح شده بلافاصله و سپس در زمان های 2-7-15-27-41-56-77 روز بعد از تلقیح انجام گردید. روند افزایش تدریجی میزان دی ان اِ قارچ موجود در ریشه نهال¬ها با روش Real- time PCR و با استفاده از سایبرگرین همراه با آغازگرهای اختصاصی کمیت سنجی گردید. نتایج بررسی¬ نشان داد که در طول زمان، نسبت دی ان اِ قارچ به دی ان اِ کل در ارقام زرد و آربیکن نسبت به ابلونکا وکرونایکی افزایش بیشتری داشتند و رقم کرونایکی محدودیت بیشتری برای استقرار پاتوژن در روی ریشه ایجاد نمود. با این حال در روی ریشه رقم زرد، قارچ عامل بیماری توانست با سرعت بیشتری تکثیر یافته وعلایم شدیدتری از بیماری را ظاهر سازد. نتایج این بررسی نشان داد که تکنیک Real-time PCR ابزار مناسبی برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ¬های مختلف زیتون نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی است که می¬تواند در کنار روش¬های معمول برای غربالگری ارقام مقاوم به بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative measurment of Verticillium dahliae in roots of four olive cultivars using Real-time PCR

نویسندگان [English]

  • Sahar Khanmohammadi 1
  • Hossein Jafary 2
  • Mohammad Salari 3
  • Mehri Javadi 4
1 Former M.Sc.student, Department of plant pathology, Faculty of Agriculture, university of zabol, Iran.
2 Scientific board member of agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan, Iran
3 Associate Proferror of Plant protection, Faculty of Agriculture, university of zabol, Iran.
4 Department of Agriculture Biotecnology, Academic centerfor Education, Culture and research, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Verticilium wilt of olive, caused by Verticillium dahliae, is a devastating disease of olive which can reduce the yield and may kill eventually the infected olive trees by destructing of their vascular system. In this research, some wood sampels of olive trees in Tarom showing wilting symptoms were collected. The causal fungus was isolated on Czapek medium. Total DNA of V.dahliae isolates was extracted using CTAB method with minor modifications. For evaluation of reaction of olive cultivars to the fungus, 5-months old roots saplings of four olive cultivars including: Zard, Arbequin, Oblonga and Koroneiky were inoculated with suspension of 107 spores/ml of a D isolate using root deep inoculation. Total DNA of inoculated plants were isolated immediately after inoculation with the fungus and then 2,7,15,27,41,56,77 days after inoculation. The real-time PCR with the SYBR Green, was applied on the total DNA extracted from infected olives at different stages of infection. Results of quantification of V.dahliae genomic DNA in total genomic DNA isolated from infected olives sampled at different times showed that the amounts of DNA of pathogen in the roots of Zard and Arbequin cultivars increased faster than in Oblonga and Koroneiky. The fungus had more restrictions with colonizing of roots of Koroneiky, rather than other cultivars. In the root system of "Zard" cultivar however, fungus colonized the roots faster than other cultivars. The results of this research also showed that Real time PCR can be used as an efficient way of screening olive genotypes for resistance to Verticillium wilt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • Verticillium dahliae
  • Resistant cultivar
  • Real – time PCR technique