اثر اندازه و سن در زنبور Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) ، بر ترجیح سن پورگی شته میزبان Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، گروه گیاه پزشکی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تأثیر پارازیتوئید روی رشد جمعیت شته بستگی به الگوی انتخاب سن میزبان دارد. الگوهای ترجیح اغلب با توجه به وضعیت فیزیولوژیکی پارازیتوئید ماده شامل بارتخم، سن و اندازه تغییر میکند. در این پژوهش، اثر سن و اندازه جمعیت مادهزای زنبور Lysiphlebus fabarum (Marshall) روی الگوی ترجیح سن رشدی شته میزبان (Aphis fabae Scopoli) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور زنبورهای مادهی یکروزه به مدت 8 ساعت، به طور جداگانه (30=n) به 30 عدد شته میزبان (شامل 10 عدد پوره سن اول، 10 عدد پوره سن دوم و 10 عدد پوره سن چهارم)، معرفی شدند. این زنبورها در سن سه‌روزگی خود مجدداً با شرایط قبلی با شته‌های میزبان مواجه شدند. در آزمایش دیگر، گروه‌های همسن (یکروزه) از زنبورهای کوچک و بزرگ، به صورت انفرادی (30=n) و با شرایط آزمایش قبلی به 30 شته میزبان معرفی شدند. بر اساس نتایج بهدست آمده روی زنبورهای جوان و مسن، در سن چهارم پورگی، تعداد مومیایی و نسبت ظهور در زنبورهای یک‌روزه بیشتر از زنبورهای سه‌روزه بود. در خصوص مقایسه زنبورها در دو اندازهی مختلف، نرخ ظهور نتاج زنبورهای کوچک در سنین اول و چهارم پورگی میزبان به طور معنی‌داری بیشتر بود. همچنین در زنبورهای کوچک و بزرگ، تعداد مومیایی‌های ایجاد شده و نسبت ظهور نتاج در سن اول پورگی به طور معنی‌داری بیشتر از سایر سنین بود، اما اندازه زنبور تأثیری بر ترجیح میزبانی نداشت. در یک جمعبندی میتوان گفت که زنبورهای L. fabarum، در هر دو سن و اندازه، سن اول پورگی شته را نسبت به سایر سنین ترجیح دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of size and age of Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) on host instar preference, Aphis fabae (Hem., Aphididae)

نویسندگان [English]

  • Pegah Najafpour 1
  • Arash Rasekh 2
  • Mehdi Esfandiari 1
چکیده [English]

The effect of parasitism in aphid population growth depends on the pattern of host instar selection. Patterns of preference may vary with the physiological state, including egg load, age and also size of female foragers. In this study, the effect of age and size of Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae) females (asexual population) on host instar preference (Aphis fabae Scopoli), were studied. For this purpose, a cohort of females (1-day old, n=30) were introduced separately to 30 black bean aphid including (10 1st, 10 2nd, and 10 4th instar aphids). After 2 days, these females were introduced again, into host patches with previous conditions. In other test, small and large wasps (n=30) were introduced to 30 host aphids, with previous conditions. At the end of two tests, number of mummies formed, emergence rate and proportion of emerged offspring were determined. According to analysis, there was significant difference in number of mummies and proportion of emerged adults in fourth instar nymph between mothers with 1-day and 3-days old, such that in 1-day females were more than 3-days old ones. There was difference significant in emergence rate of offspring between small and large wasps at first and fourth instars. Furthermore, in small and large wasps, the number of mummies and proportion of emerged adults on first instar nymph was more than other instars significantly, whereas maternal size had no effect on host preference. This study showed that L. fabarum females in both ages and sizes, preferred first instar nymph than other stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Patterns of preference"
  • "emergence rate"
  • "Aphid instars"
  • "Aphidiinae"