تاثیر دما روی سمیت تنفسی اسانس زیره سبز و رفتار حرکتی حشرات کاملSitophilus granarius و Tribolium confusum

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده تولید گیاهیِ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اسانس‌های گیاهی می‌توانند به عنوان جایگزین آفت کش‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس زیره سبز،Cuminum cyminum (L.) ، روی حشرات کامل شپشه گندم، Sitophilus granarius (L.) و شپشه آرد، Tribolium confusum Jacquelin du Val، بررسی شد. آزمایشات در دماهای 1 ± 25 و 1 ± 32 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و تاریکی در چهار تکرار انجام شد. اسانس زیره سبز برای شپشه گندم در غلظت‌های 4، 7، 10، 13و 16 میکرولیتر بر لیتر هوا و در مورد شپشه آرد 8، 11، 14، 17 و 20 میکرولیتر بر لیتر هوا مورد استفاده قرار گرفت. مرگ و میر حشرات کامل 24 و 48 ساعت پس از اسانس دهی شمارش شد. نتایج نشان داد افزایش دما و مدت زمان اسانس دهی باعث افزایش درصد مرگ میر در هر دو حشره می‌شود. همچنین، حشرات کامل شپشه گندم حساس‌تر از شپشه آرد بودند. فعالیت حرکتی حشرات کامل در هر دو دما با نرم افزار SwisTrack version3 بررسی شد. مسافت طی شده و سرعت حرکت حشرات در تیمار اسانس در دمای 1 ± 32 درجه سلسیوس به طور معنی داری بیشتر از کاربرد اسانس در دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس بود. بنابراین، تلفیق اسانس‌های گیاهی و دما می‌تواند در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات محصولات انباری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of temperature on cumin fumigant toxicity and locomotor activity of Sitophilus granarius and Tribolium confusum adults

نویسندگان [English]

  • Masumeh Ziaee 1
  • Ahmad Nadimi 2
  • Zahra Ganji 3
چکیده [English]

Essential oils have been used as alternatives to chemical pesticides. In this study, fumigant toxicity of cumin essential oil, Cuminum cyminum (L.) was investigated on the adults of granary weevil, Sitophilus granarius (L.) and confused flour beetle, Tribolium confusum Jacquelin du Val. Experiments were conducted at 25 ± 1 and 32 ± 1°C, 5 ± 55 relative humidity and darkness with four replications. Cumin essential oil was applied for S. granarius at the concentrations of 4, 7, 10, 13 and 16 µL L-1 air and in the case of T. confusum, 8, 11, 14, 17 and 20 µL L-1 air. Adult mortality was counted 24 and 48 hours after exposure. The results showed that an increase in temperature and exposure time increased both insects mortality. Also, S. granarius adults were more susceptible than T. confusum. Adult locomotor activity was studied at both temperatures by application SwisTrack version3. Distance and speed of insects when exposed to the cumin oil at a temperature of 32 ± 1°C was significantly more than cumin oil + 25 ± 1°C. Therefore, combination of essential oils and heat can be used in integrated pest management programs of stored products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • locomotor acticity
  • cumin
  • confused flour beetle
  • granary weevil