ارزیابی حساسیت مراحل مختلف رشدی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) به حشره‌کش‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 هییت علمی گروه اصلاح نباتان دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

شب‌پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از مخرب‌ترین آفات گوجه‌فرنگی در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. در این تحقیق اثر حشره‌کش‌های آبامکتین، ایندوکساکارب، امامکتین بنزوات و استامی‌پراید روی مراحل مختلف تخم، سن اول لاروی، شفیره و حشره کامل T. absoluta در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مراحل نابالغ به روش غوطه‌وری و حشرات کامل به روش تماسی با استفاده از قفس‌های در معرض قراردهی در معرض حشره‌کش‌ها قرارگرفتند. تیمارها شامل دو غلظت از هر حشره‌کش و شاهد بود و برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس با طرح فاکتوریل نشان داد که اثر دو فاکتور مرحله رشدی آفت و نوع سم هر کدام به تنهایی و نیز اثر متقابل این دو فاکتور روی درصد مرگ و میر T. absoluta معنی‌دار بود. مقایسه حساسیت مراحل مختلف رشدی شب‌پره مینوز گوجه فرنگی به حشره‌کش‌ها نشان داد که مرحله لاروی بیشترین و مرحله تخم کمترین حساسیت را در برابر حشره‌کش‌ها دارا می‌باشند و از بین حشره‌کش‌های مورد آزمایش، آبامکتین بیشترین تاثیر و ایندوکساکارب کمترین کارایی را روی آفت داشتند. نتایج آنالیز اثرات متقابل دو فاکتور مرحله رشدی آفت و نوع سم نیز نشان داد که کاربرد هر 4 حشره‌کش‌ مورد آزمایش در مرحله لاروی و استامی‌پراید در مرحله حشره کامل باعث بیشترین درصد تلفات آفت شد. این حشره‌کش‌ها در صورت داشتن کارایی مشابه در شرایط گلخانه و مزرعه و در صورت عدم تاثیر سوء روی دشمنان طبیعی، می توانند در برنامه‌های مدیریت تلفیقی علیه این آفت استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Susceptibility of different developmental stages of tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick) to different insecticides under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Fariba Sohrabi
  • Mohammad Modarresi 1
  • Seyyed Javad Hosseini 2
چکیده [English]

Tuta absoluta (Meyrick) is one of the most destructive pests of tomato in many parts of the world including Iran. In this research, the effects of abamectin, indoxacarb, emamectin benzoate and acetamiprid were studied on the egg, first instar larvae, pupae and adults of T. absoluta under laboratory conditions. Bioassay tests were carried out on immature stages using dipping method and on adults by contact residue method using exposure cages. Treatments consisted of two concentrations of each insecticide and control with three replications in each treatment. Factorial analysis results showed that the percentage mortality of T. absoluta was significantly affected by developmental stage of the pest and treatment. Developmental stage and treatment interaction effects were also significant. Comparison of the susceptibility of different developmental stages of tomato leafminer moth to insecticides showed that larval and egg stages were the most and least susceptible stages to insecticides, respectively. Abamectin and indoxacarb had the most and least efficacy on this pest between tested insecticides, respectively. Analysis of developmental stage and treatment interaction effects revealed that four tested insecticides at the larval stage and acetamiprid at the adult stage caused the most mortality on the pest. These insecticides could be used in integrated pest management programs against this pest if they have a similar efficacy in the field and greenhouse conditions and in the absence of adverse effects on natural enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuta absoluta
  • abamectin
  • Indoxacarb
  • emamectin benzoate
  • acetamiprid