ارزیابی میزان خسارت وارده توسط شب‌پره مینوز ‌ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) در شش رقم سیب‌زمینی تحت شرایط مزرعه‌ای در منطقه اردبیل

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تحقیق حاضر برای ارزیابی میزان آلودگی بوته‌های شش رقم تجاری سیب‌زمینی‌ به نام‌های ایمپالا (Impala)، آگریا (Agria)، ساوالان (Savalan)، فلوریدا (Florida)، امراد (Emeraude) و مارکز (Markies) نسبت به شب‌پره مینوز‌ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)، تحت شرایط مزرعه‌ای در منطقه اردبیل در دو سال 1392 و 1393 انجام شد. تعداد دالان‌ها‌ و لاروهای زنده به ازای یک بوته، تعداد دالان‌ها‌‌ به ازای یک برگ، وزن خشک اندام‌های هوایی و غده‌ها و درصد کاهش وزن خشک اندام‌های هوایی و غده‌ها به ازای یک بوته در شش رقم سیب‌زمینی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند. نتایج حاصل نشان داد که در بین شش رقم سیب‌زمینی مورد مطالعه، رقم‌های امراد و مارکز با بیشترین تعداد دالان‌ها‌ و لاروها و بیشترین درصد کاهش وزن خشک اندام‌های هوایی و غده‌ها بیشترین مطلوبیت نسبی را نسبت به شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی داشتند. درصورتیکه، رقم فلوریدا با کمترین تعداد دالان و لارو و کمترین درصد کاهش وزن خشک اندام‌های هوایی و غده‌ها کمترین مطلوبیت نسبی را نسبت به این شب‌پره داشت. در رقم ساوالان با وجود تعداد متوسط دالان‌ها و لاروها، درصد کاهش وزن خشک اندام‌های هوایی و غده‌ها به همراه رقم فلوریدا به طور معنی‌داری نسبت به سایر ارقام کمتر بود. این نتایج احتمالا نشان دهنده بیشترین تحمل نسبی رقم ساوالان نسبت به شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی در بین شش رقم سیب‌زمینی مورد مطالعه می‌باشد. بنابراین، رقم‌های ساوالان (با بیشترین تحمل نسبی) و فلوریدا (با کمترین مطلوبیت نسبی) پتانسیل استفاده در برنامه‌های مدیریت پایدار مینوز گوجه‌فرنگی در مزارع سیب‌زمینی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the damage level caused by the tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) in six cultivars of potato under field condition in Ardabil region

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Asghar Fathi
  • Roya Behroo-Benamar
University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

This study was conducted for evaluation of the infestation levels in plants of six commercial cultivars of potato including: Impala, agria, savalan, florida, emeraude and markies to the tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) under field condition in Ardabil region during 2013 and 2014. The number of mines and live larvae per plant, the number of mines per leaf, dry weight of foliage and tubers, and the percent reduction in dry weight of foliage and tubers per plant in six potato cultivars were analyzed as a randomized complete block design. Our results indicated that amongst the six tested cultivars, emeraude and markies with the highest number of mines and larvae, and the greatest percent reduction in dry weight of foliage and tubers have the greatest relative suitability to the tomato leafminer. Whereas, florida with the lowest number of mines and larvae, and the lowest percent reduction in dry weight of foliage and tubers had the lowest relative suitability to the tomato leafminer. In savalan, with the medium number of mines and larvae, the percent reduction in dry weight of foliage and tubers was significantly lower than other cultivars (with florida). These results likely reflect the highest relative tolerance of savalan to tomato leafminer among the six tested cultivars of potato. Therefore, savalan (with the highest relative tolerance) and florida (with the least relative suitability) have potential for use in the sustainable management of T. absoluta in potato fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tomato leafminer
  • densities of mines and larvae
  • dry weight
  • potato cultivars