بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون Hyles euphorbiae Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

دانشگاه شاهرود

چکیده

سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره Hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ این حشره شناسایی شد که شامل پروهموسیتها، گرانولوسیتها، پلاسموتوسیتها، اونوسیتوئیدها و اسفرولوسیتها می باشند. همه انواع سلولهای خونی در مراحل مختلف رشدی این حشره مشاهده شد ولی پراکندگی آنها در مراحل مختلف، متفاوت بود. شمارش کل سلولهای خونی نشان داد که با افزایش سن لاروی، به تدریج بر تعداد سلولهای خونی افزوده می شود و در مراحل شفیرگی و بلوغ کاهش می یابد. تفرقی سلولهای خونی نشان داد که پلاسموتوسیتها و گرانولوسیتها در لاروهای سنین چهارم و پنجم بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مراحل رشدی داشتند. تقسیم میتوزی بعضی هموسیتها در سنین اولیه لاروی مشاهده شد. شناخت سلولهای خونی این حشره برای اولین بار انجام شده است و می تواند زمینه مطالعه ایمنی این حشره را در برابر پارازیتوئیدهای آن فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on morphology and abundance of hemocytes in spurge hawk moth Hyles euphorbiae Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae)

نویسنده [English]

  • Maryam Ajamhassani
University of Shahrood
چکیده [English]

Hemocytes are the important immune index against entomopathogens and parasitoides. Exact identification of hemocytes and reaction to foreign agent in which induce to hemolymph, cause better study on different aspects of cellular defence. In this research, hemocytes of all stages Hyles euphorbiae were examined by light microscopy. Five identified types of hemocyte in this insect were; Prohemocyte, Plasmotocyte, Granulocyte, Oenocytoide and Spherulocyte. All hemocytes types were detected in each stage but frequency of them in each stage was different. THC showed that Total hemocyte count increase with increase in larval instars gradually. Then THC decrease in pupa and adult. Differential count hemocyte indicated that plasmotocytes and granulocytes are the most abundant in 4th and 5th instars. Mitotic divisions were observed among some hemocytes in primary instars. Identification of hemocytes in H. euphorbiae was carried out for the first time and could provide background for immune study of this insect against parasitoides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemocytes
  • Identification
  • Hyles euphorbiae