واکنش تابعی مراحل مختلف رشدی سنک Orius albidipennis (Reuter) (Hem.: Anthocoridae) روی کنه تارتن توت‌فرنگی Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 چمران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

کنه تارتن توت‌فرنگی (etranychus turkestaniاز جمله آفات مهم محصولات کشاورزی در ایران است. سنک Orius albidipennis(Reuter)نیز یکی از شکارگران فعال کنه‌های تارتن تترانیخیده در اکوسیستم‌های کشاورزی در ایران است. یکی از شاخص-هایی که در ارزیابی کارایی شکارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد واکنش آنها نسبت به تغییر تراکم طعمه (واکنش تابعی) است. واکنش تابعی مراحل مختلف رشدی سنکO. albidipennis با تغذیه از کنه تارتن توت‌فرنگی در شرایط دمایی 1±25 درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی 10±60 درصدودوره روشنایی به تاریکی 16:8 ساعت در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش درون پتری با قطر 10 سانتی‌متر و روی برگ لوبیا و با تراکم‌های 5، 10، 20، 30، 50 و 70 عدد کنه بالغ ماده انجام شد. متوسط حداکثر میزان تغذیه‏ی مراحل سنین اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم پورگی و سنک بالغ ماده و نر روی بیشترین تراکم طعمه (70 کنه بالغ ماده) به ترتیب برابر با 6/9، 23، 8/34، 2/39، 1/48، 4/56 و 1/49 عدد کنه‏ی بالغ ماده بود. واکنش تابعی کلیه‏ی مراحل رشدی مطالعه شده (به جز مرحله‏ی پوره‏ی سن چهارم که نوع سوم هولینگ را نشان داد) از نوع دوم هولینگ بود. بر اساس معادله راجرز پارامتر قدرت جستجو (a) برای مراحل رشدی فوق به ترتیب 0654/0، 0678/0، 0750/0، 0098/0، 1834/0، 1691/0 و 1650/0 ساعت و زمان جستجو (Th) به ترتیب 3048/2، 8259/0، 4684/0، 6585/0، 3666/0، 2484/0 و 3336/0 ساعت برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional response of different developmental stages of Orius albidipennis (Reuter) (Hem.: Anthocoridae) feeding on the strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • Hossein Hasanzadeh 1
  • Mehdi Esfandiari 1
  • parviz shishehbor 1
  • Ali Rajabpour 2
چکیده [English]

The strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) is one of the most important pests of agricultural crops in Iran. Orius albidipennis (Reuter) is also an active predator of spider mites in agricultural ecosystems in Iran. One of the characters which is used for the evaluation of predators is their response to the different densities of prey (functional response). Functional response of different developmental stages of this bug by feeding on adult female T. turkestani was investigated at 25 ± 1 ºC, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h under laboratory condition. The experiments were carried out in a petri (10 cm diameter) on a bean leaf with the densities of 5, 10, 20, 30, 50 and 70 adult female mites. Mean maximum feeding rate of first, second, third, fourth and fifth nymphal stages as well as female and male adults of this bug were 9.6, 23, 34.8, 39.2, 48.1, 56.4 and49.1female adult T. turkestani, respectively. Functional response of all developmental stages (except for fourth nymphal stage) was of the Holling’s type II. Fourth nymphal stage showed Holling’s type III. Based on the Rojer’s equation, estimated attack rates of O. albidipennis were0.0654, 0.0678, 0.075, 0.0098, 0.1834, 0.1691 and0.165 and estimated handling times were 2.3048, 0.8259, 0.4684, 0.6585, 0.3666, 0.2484 and 0.3336 h for the first, second, third, fourth, fifth, female and male adult, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional response
  • Orius albidipennis
  • Tetranychus turkestani