بررسی کارآیی حشره کش های کروزر و گاچو به صورت تیمار بذری برای کنترل ککهای کلزا

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

ککهای گیاهی از آفات مرحله رویشی کلزا می باشند. حشرات کامل ککها با تغذیه از برگهای اولیه و جوانه های مرکزی گیاهچه ها موجب خسارت می گردند. بمنظور بررسی اثر روش ضدعفونی بذر با حشره کش های کروزر و گاچو در کاهش خسارت کک های کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار در دو سال زراعی (89-1388 و 91-1390) در منطقه شویلاشت شهرستان ساری به اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد (بذر ضدعفونی نشده)، بذور ضدعفونی شده با ایمیداکلوپرید (گاچو WS70%) به میزان 12 و 14گرم در هر کیلوگرم بذر، تیامتوکسام (کروزرFS350) به میزان 7 و 10 میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر. ضریب آلودگی (تعداد گیاهان سالم، گیاهان کمی خسارت دیده و شدیداً خسارت دیده توسط حشره کامل ککها در یک متر مربع) تعیین گردید. تعداد لارو کک در داخل بافت گیاه، عملکرد و وزن هزاردانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که هر دو حشره کش گاچو و کروزر با دزهای بکار رفته برای ضدعفونی بذر کلزا در مقایسه با شاهد در کنترل ککها کارآیی خوبی داشته و در بین تیمارهای بذور ضدعفونی شده، تیمارهای ضدعفونی بذر با تیامتوکسام (کروزرFS350) به میزان 10 میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر و ایمیداکلوپرید (گاچو WS70%) به میزان 14 گرم در هر کیلوگرم بذر موثرتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the efficacy of Cruiser and Gaucho insecticides as seed treatments of oilseed rape to control flea beetles

نویسنده [English]

  • Hassan Barari
Assistant Professor, Plant Protection Dept., Agricultural and Natural Resources Research Centre of Mazandaran
چکیده [English]

Flea beetles (Chrysomelidae: Alticinae) are the pests of vegetative phase of oilseed rape (Brassica napus). Adult flea beetles feed on cotyledons and young leaves of the crop causing damage. In order to investigate the efficacy of Cruiser and Gaucho insecticides as seed treatments to reduce the pest damage, this project was conducted in a randomized complete block design with 5 treatments and 4 replications at Sari during 2009-10 and 2011-12. The treatments were control (untreated seeds), treated seeds with imidacloprid (Gaucho WS70%) 12 g/kg and 14 g/kg, treated seeds with thiamethoxam (Cruiser FS350) 7 ml/kg and 10 ml/kg. The coefficient of infestation (the number of healthy, slightly and seriously damage plants over 1 m2) was determined. The number of flea beetle larvae in the plant tissue, the yield as well as 1000 kernel weight was calculated. The results showed that both Gaucho and Cruiser with the applied doses for seed treatments had good efficacy in control of the flea beetles compare with control. Among those, thiamethoxam (Cruiser FS350) 10 ml/kg and imidacloprid (Gaucho WS70%) 14 g/kg were found to be more beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alticinae
  • flea beetle
  • oilseed rape
  • seed treatment
  • canola