خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی مینوزگوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechiidae روی سیب زمینی و توتون درشرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه رامین خوزستان

چکیده

مینوزگوجه‌فرنگی Tuta absolutaیکی‌ازآفات‌کلیدی‌وخطرناک‌خانواده بادمجانیان بخصوص گوجه فرنگی است. لاروهای ‌این ‌آفت ‌از پارانشیم‌برگ،ساقه‌و میوه‌میزبان‌تغذیه‌ می‌کنند. ‌برای توسعه یک‌برنامه‌ موفق مدیریت تلفیقی ‌آفت، داشتن ‌اطلاعات‌دقیق ازپارامترهای رشدی وجدول زندگی آفت اهمیت فراوانی دارد. با توجه به عدم مطالعه قبلی درخصوص پارامترهای رشدی مینوز گوجه فرنگی روی سیب زمینی و توتون، هدف از این مطالعه بررسی و تعیین پارامترهای زیستی جدول زندگی این پروانه روی میزبان گیاهی سیب زمینی و توتون بود. شب‌پره‌های بالغ از مزارع استان خوزستان جمع‌آوری گردید و ابتدا برای دو نسل روی گلدان‌های حاوی بوته‌های سیب‌زمینی و توتون پرورش داده شدند. از تخم های هم سن نسل سوم برای شروع آزمایش‌ها استفاده شد. از روش چی و برنامه TWO SEX – MS Chart به منظورتعیین ‌پارامترهای ‌جدول‌ زندگی ‌استفاده ‌شد. کلیه‌آزمایش‌ها‌ درشرایط‌ آزمایشگاهی ‌با شرایط‌ دماییCº1±25، رطوبت5±60%و دوره ‌روشنایی: تاریکی 16:8 ساعت درانکوباتورانجام ‌‌شد. براین اساس مقدار پارامترهای‌ رشدیr ، λ، T، R0 و GRR به ترتیب برای سیب زمینی و توتون برابر با (07/0 و065/0 روز1-)، (078/1، 066/1 روز1-)، (70/38 و40/35 روز )، (78/12 و92/9 نتاج) و (68/18 و06/15 نتاج) بدست آمد. از نتایج بدست آمده می توان در جهت اجرای یک برنامه موفق مدیریت تلفیقی آفت استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological characteristics and population parameters of tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) on potato and tobacco plants under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Tamoli Torfi 1
  • Ali Asghar Seraj 2
  • Ali Rajabpour 3
چکیده [English]

Tomato leaf miner Tuta absoluta is one of the key and dangerous pests of solanaceae crops specifically tomato. Larva feed on leave, stem and fruit of host plant. To develop a successful IPM program, detailed information on the population parameters and life table of pests is critical. Because lack of previous studies on the population parameters of tomato leaf miner on Potato and Tobacco, the porpose of this study was determination of biological parameters and life table of the pest on Potato and Tobacco. Adult moths were collected from fields in Khuzestan province and were reared on Potato and Tobacco pots for two generations. The cohort eggs of third generation were used the expeiments. Chi theory and TWO SEX - MS Chart program were used to determine life table parameters. All trials were conducted under laboratory conditions with temperature 25±1ºC, humidity 60±5% and the light: dark 16: 8h in germinator. According to results of the study, r, λ, T, Ro and GRR for Potato and Tobacco were(0.07 and 0.065 day-1), (1.078 and 1.066 day-1), (38.70 and 35.40 day), (12.78 and 9.92 offspring) and (18.68 and 15.06 offspring) respectively. The results can be used for a successful IPM programs against the tomato leaf miner in the fields for the cultivation of solanaceae plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato leaf miner
  • Potato
  • IPM
  • Tobacco