بررسی کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی بوسیله بازامید گرانولیت در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی یکی از مهمترین بیماریهای خاکزاد سیب زمینی است و خسارت آن در اغلب مناطق قابل توجه می­باشد.  در این تحقیق امکان کنترل این بیماری توسط ماده بازامید گرانولیت (Dazomet 98%) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. این ماده را به مقدار 266، 333 و 400 گرم در متر مکعب به خاک گلدانها اضافه و خواص قارچکشی آن بر علیه بیماری مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات در هر دو محیط آزمایشگاه و گلخانه نشان داد که بازامید گرانولیت به مقدار 400 گرم در متر مکعب مانع از رشد کامل پرگنه قارچ روی محیط کشت و انهدام کلیه اندامهای قارچ بیمارگر، بخصوص اسکلرت در خاک گردید.میزان شدت بیماری و تغییر رنگ آوندها در این تیمار مشابه با تیمارکنترل به صفر کاهش یافت. کلیه تیمارها در آزمون دانکن در سطح 1% دارای اختلاف معنی دار بودند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بازامیدگرانولیت علاوه بر ایمن و ارزان بودن، می­تواند جایگزین خوبی برای سایر سموم تدخینی پرخطر در کنترل عوامل بیماریزای خاکزاد ازجمله پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the control of potato Verticillium wilt by Basamid granulate in vitro and greenhouse conditions

نویسنده [English]

  • Jahanshir Amini
چکیده [English]

Verticillium wilt disease of potato is soil-borne pathogen that causes problems in potato plant all over the world and is difficult to control. In this research, the effect of Basamid granulate (Dazomet 98%) at different concentrations (266, 333, 400 gr/m3) was tested in vitro and greenhouse conditions for their ability in order to control Verticillium wilt of potato. The results showed that application of basamid granulate at the rate of 400 gr/m3 caused complete death of colony and microsclerotia of pathogen in vitro and greenhouse conditions. Similar to untreated control, disease severity and vascular discoloration in this treatment were reduced to zero. All treatments showed significant differences at 1% according to Duncan’s test. Therefore, results indicated that not only is soil fumigation by basamid granulate cheaper, easier and safe, but also it is an acceptable alternative for other fungicides in control Verticillium wilt of potato. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Basamid granulate
  • Verticillium wilt