خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی سنک Orius albidipennis روی کنه تارتن توت‌فرنگی Tetranychus turkestani در دماهای مختلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

کنه تارتن توت‌فرنگی (Ugarov & Nikolski) Tetranychus turkestani از آفات مهم گیاه زراعی، جالیزی، سبزیجات و محصولات گلخانه‌ای در ایران است. بیولوژ ی و پارامترهای جدول زندگی سن Orius albidipennis (Reuter) با تغذیه از کنه تارتن توت‌فرنگی در سه دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره پیش از بلوغ این شکارگر در سه دمای مذکور به ترتیب برابر با 54/34، 82/16 و 68/11 روز برای سن ماده و 83/31، 1/16 و 89/11 روز برای سن نر بود. میزان مرگ و میر پیش از بلوغ این حشره در سه دمای فوق به ترتیب برابر با 30،12/28 و 25/17 درصد بود. نسبت جنسی (در صد ماده) این شکارگر در سه دمای مذکور به ترتیب 46، 51 و 48 در صد بود. طول عمر حشرات ماده و نر در دماهای 25 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب برابر با 22/26، 7/16 و 43/22 و 22/13 روز بود. میزان تخم کل حشره ماده در دو دمای فوق به ترتیب 50 و 39 تخم بود. نرخ ذاتی رشد (rm) این شکارگر در دو دمای مذکور به ترتیب برابر با 124/0 و 165/0 بود. همچنین طول دوره یک نسل O.albidipennis در دو دمای فوق به ترتیب برابر با 59/23 و 37/16 روز بود. نتایج ما نشان داد که این شکارگر توانایی لازم برای کنترل کنه T.turkestani را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological characteristics and life table parameters of Orius albidipennis on strawberry spider mite Tetrannychus turkestani at different temperatures.

نویسندگان [English]

  • Hossein Hasanzadeh 1
  • Parviz Shishehbor 1
  • Mehdi Esfandiari 1
  • Ali Rajabpour 2
چکیده [English]

The strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) is one of the important pests of agricultural crops especially within grean houses. Biology ane life table parameters of Orius albidipennis (Reuter) feeding on strawberry spider mite at three different temperatures (20, 25 and 300C) was studied under laboratory conditions. Preimaginal developmental time of this predator at 20, 25 and 300C was 34.54, 16.82 and 11.68 days for females and 31.83, 16.1 and 11.89 days for males, respectively. Preimaginal mortality was 30, 28.12 and 17.25% at above mentioned temperatures, respectively. Sex ratio (female %) was 46, 51 and 48 % at at above mentioned temperatures, respectively. Adult longevity of female and male at 20 and 250C was 26.22 16.7 and 22.43, 13.22 days, respectively. Total egg production of females at two above mentioned temperatures was 50 and 39 eggs, respectively. Intrinsic rate of increase of this predator at two respected temperatures was 0.124 and 0.165, respectively. Generation time of O. albidipennis was 23.59 and 16.37 days, respectively. Our results showed that O. albidinnis has enough potential to control T. turkestani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orius albidipennis
  • Tetranychus turkestani
  • Temperature