تاثیر سن پورگی شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem., Aphididae)، بر شایستگی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زنبورهای پارازیتوئید معمولاً با سنین مختلف میزبان مواجه میشوند و این فرصت را دارند که بهترین آنها را به منظور به حداکثر رساندن شایستگی تولیدمثلی خود انتخاب نمایند. در این پژوهش، جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall) به منظور بررسی برخی از پارامترهای موثر در شایستگی، روی سنین مختلف پورگی شته سیاه باقلا،Aphis fabae Scopoli ، پرورش داده شد. مطابق با نتایج به دست آمده، با افزایش سن پورگی شته (اول تا سوم)، طول دوره نشوونمای مراحل نارس به تدریج کاهش یافت، اما در سن چهارم پورگی طول این دوره ی رشدی به حداکثر خود رسید. نسبت جنسی در زنبورهای پرورش یافته روی پوره های سن اول و سوم بیشتر از سایر سنین پورگی بود، اما تفاوتی در نرخ ظهور این زنبورها مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که بزرگترین نتاج زنبور در تغذیه از پوره های سن دوم ظاهر شدند. همچنین بار تخم و اندازه تخم در زنبورهای پرورش یافته در این سن پورگی در وضعیت مناسبی قرار داشتند. در این مطالعه همچنین طول عمر زنبور حاصل از سنین مختلف پورگی شته در حضور میزبان بررسی و بیشترین طول عمر، در زنبورهای پرورش یافته در پوره های سنین دوم و چهارم تعیین شد. در یک جمع بندی کلی زنبورهای L. fabarum پرورش یافته در پوره سن دوم شته از یک برتری نسبی برخوردار بودند، اما زنبورهای پرورش یافته در سایر سنین رشدی میزبان، در یک یا چند ویژگی زیستی منافعی را به دست آوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different instars of black bean aphid, Aphis fabae (Hem., Aphididae) on fitness obtained in sexual strain of Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Arash Rasekh 2
  • Farhan Kocheili 3
  • Behzad Habibpour 3
چکیده [English]

Parasitoid wasps usually encounter hosts of different ages or sizes and they select the most suitable hosts to maximize their reproductive fitness. In this study, a sexual population of Lysiphlebus fabarum was reared on different instars of the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli, to evaluate some biological components. The results showed that pre-adult development times were decreased with increasing the host body size (from first to third instars), but the longest period was observed in the fourth instar. There was no significant difference in the rate of parasitism of the different treatments, while sex ratios in wasps reared in first and third instars were the most. The largest wasps were observed in wasps reared in second instar as well as, these wasps had a high egg load and egg size. Moreover, a survey on lifespan of parasitoids reared in different host instars showed that the maximum longevity was observed in the wasps reared in second and fourth nymphal instar, in the presence of host aphids. Totally, the greatest fitness was achieved when the wasps were reared in second nymphal instar of aphids, although the wasps reared in other instars obtained some biological components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Host quality"
  • "egg load"
  • "egg size"
  • "fitness"