افزایش مقاومت گندم نان تیمار شده با اسید سالیسیلیک به جدایه های Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

در این پژوهش واکنش 18 رقم گندم نان در برابر پنج جدایه از پنج استان کشور پس از تیمار بذری با سه سطح 0، 75/0 و 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید در مقابله با قارچ Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین ارقام، جدایه ها، سطوح اسید سالیسیلیک و برهمکنش های رقم – جدیه و رقم- غلظت اختلاف معنی دار وجود دارد. هفتادوهشت درصد ارقام مورد بررسی نسبت به همه جدایه ها حساس بودند، یازده حالت مقاومت اختصاصی نسبت به جدایه ها در بقیه ارقام مشاهده شد. رقم مرودشت با مقاومت در برابر سه جدایه مقاومترین رقم بود و پس از آن ارقام توس، هیرمند، با سه مورد مقاومت اختصاصی ولی سطح بالای پوشش پیکنیدیومی نسبت به مرودشت به ترتیب به عنوان مقاوم ترین ارقام شناخته شدند. بررسی الگوی پر آزاری جدایه ها نشان داد این جدایه ها از نظر پرآزاری در چهار گروه متفاوت قرار می گیرند و جدایه S1 بر روی اغلب ارقام پرآزار بوده ولی هیچ کدام از جدایه ها بر روی تمامی ارقام ناپرآزار نبودند. مقایسه میانگین پوشش پیکنیدیومی بیانگر کاهش قابل محسوس سطح پوشش پیکنیدیومی در سطح یک میلی مولار نسبت به دو سطح صفر و 75/0 میلی مولار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing resistance in wheat cultivars treated with salicylic acid against Mycosphaerella graminicola in the seedling stage

نویسندگان [English]

  • Elham Zamani 1
  • Forough Sanjarian 2
  • Ebrahim Mohammadi Goltapeh 1
  • Naser Safai 1
چکیده [English]

In this study, response of 18 bread wheat cultivars were evaluated in interaction with five Mycosphaerella graminicola isolates from five provinces in seedling stage. In this experiment, the seeds were treated by 0, 0.75 and 1 mM concentrations of salicylic acid. According to the analysis of variance, significant difference (p<0.01) was observed between cultivars, isolates an SA concentration levels. Also consistent with the results of the analysis of variance, interaction between cultivar-isolate, cultivar-concentration and isolate-concentration had significant difference, which indicates that there are specific interactions between these interactivities. Seventy-eight percent of cultivars were susceptible in interaction with all of the isolates and eleven isolate-specific resistances were observed among other cultivars. Marvdasht with three isolate-specific resistance were the most resistant cultivars in this study and after Marvdasht , Hirmand and Toos, with three isolate-specific resistance but high levels of pycnidia coverage percentage compared with Marvdasht had the next ranks. Based on the virulence, all isolates fall into four different groups and S1 were virulent on most cultivares, but none of the isolates were avirulent on all cultivars. Comparition of pycnidia coverage average represents a significant reduction in the area of pycnidia coverage in 1mM concentration of SA compared to the zero and 0.75 mM levels. The 1mM concentration had greatest impact on symptoms reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread wheat
  • Mycosphaerella graminicola
  • Salicylic acid
  • pycnidium