ویژگی های زیستی و پارامترهای دموگرافیک کفشدوزک(Col.: Coccinellidae) Nephus arcuatus روی شپشک آرد آلود پنبه(Hem.: Pseudococcidae) Phenacoccus solenopsis در دماهای مختلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار

4 استاد

چکیده

شپشک آرد آلود پنبهTinsley Phenacoccus solenopsis اخیرا خسارت شدیدی را روی درختچه های ختمی چینی در استان خوزستان ایجاد کرده است. خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی این شپشک در سه دمای 25، 30 و 35 درجه سلسیوس مطالعه گردید. در سه دمای فوق و با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه، میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ کفشدوزک ماده به ترتیب 75/28، 85/18 و 68/14روز وکفشدوزک نر 73/21، 55/18 و 40/14روز بود. میانگین میزان مرگ و میر پیش از بلوغ این کفشدوزک در سه دمای مذکور به ترتیب 33/36، 41/33 و 33/49 درصد بود. در سه دمای ذکرشده میانگین طول عمر کفشدوزک ماده، میانگین تعداد تخم روزانه، میانگین تعداد تخم کل و نرخ ذاتی رشد کفشدوزک به ترتیب 76/84، 3/99 و 46/61 روز، 79/7، 71/6 و 72/3 عدد تخم ، 5/384، 3/585 و 00/126 عدد تخم، و 09923/0، 13519/0و 15064/0 ماده / روز/ روز بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological characteristics and life table parameters of coccinelid Nephus arcuatus feeding on Phenacoccus solenopsis at different temperatures

نویسندگان [English]

  • Azam Froozan 1
  • Mehdi Esfandyari 3
  • Mohammad Saeid Mosadegh 4
چکیده [English]

The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley has caused serious damage to Chine rose Hibiscus rosa-sinensis recently. Biological characteristics and life table parameters of Nephus arcuatus Kapur feeding on P. solenopsis was studied at 25, 30 and 35 °C under laboratory conditions. Mean developmental time of female and male on three above mentioned temperatures were 28.75, 18.85, 14.68 and 21.73, 18.85, 14.40 days , respectively. Mean preimaginal mortality were 36.33, 33.4 and 49.33 %, respectively. On the same three temperatures, mean female adult longevity, mean daily eggs, mean total egg and intrinsic rate of increase were 84.76, 99.3 and 61.64 days, 7.79, 6.71 and 3.72 eggs, 384.5, 585.3 and 126.00 eggs and 0.09923, 0.13519 and 0.15064, respectively. Based on the results obtained, 35 °C was the optimal temperature for growth and reproduction of N.arcuatus.Based on the results obtained, 35 °C was the optimal temperature for growth and reproduction of N.arcuatus.Based on the results obtained, 35 °C was the optimal temperature for growth and reproduction of N.arcuatus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • sample unit
  • sample universe
  • stratified sampling method
  • Khuzestan