تاثیر زنبور پارازیتوئید Bracon hebetor Say بر تراکم جمعیت شب پره Ephestia kuehniella Zeller روی خرمای رقم سایر

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز

3 موسسه تحقبقات خرما و میوه های گرمسیری ، اهواز

چکیده

زنبور Bracon hebetor Say پارازیتوئید خارجی لارو برخی آفات انباری خرما است. در این پژوهش به بررسی تغییرات تراکم جمعیت در چهار مرحله رشدی (تخم، لارو، شفیره و حشره کامل) شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller تحت تاثیر زنبور پارازیتوئید B. hebetor به مدت 6 ماه در شرایط آزمایشگاهی پرداخته شد . این آزمایش با 2 جمعیت در 3 تکرار در جعبه های شیشه ای صورت گرفت . جمعیت اول شامل 500 لارو آفت و50 زنبور پارازیتوئید با نسبت جنسی برابر و جمعیت دوم (شاهد) تنها شامل 500 لارو آفت می باشد .در منحنی تغییرات تراکم جمعیت دو دوره فعالیتی دیده شد در دوره اول اوج تراکم جمعیت در مراحل تخم ،لارو ، شفیره و حشره کامل به ترتیب در هفته های 11 ، 6 ، 8 و 11 و در دوره دوم در هفته های 22، 21،20و 22 مشاهده شد . در طول 24 هفته انبارداری همواره تراکم جمعیت چهار مرحله رشدی آفت در شرایط تیمار (جمعیت در حضور زنبور پارازیتوئید) به نسبت چشم گیری کمتر از شاهد (جمعیت فاقد زنبور پارازیتوئید) بود ، به طوری که حداکثر کاهش معادل25/5 ،36/5 ،2/4 و 78/4 برابر را به ترتیب در این چهار مرحله رشدی آفت شاهد بودیم که این حاکی ازکارایی بالای این زنبور در پارازیته کردن لارو شب پره آرد و نهایتاً کنترل آن می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Bracon hebetor Say as a parasitoid, on Ephestia kuehniella Zeller population fluctuation on Sayer date cultivar in laboratory condition

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Seraj 1
  • Golnaz Naderi 2
  • Masoud Latifian 3
چکیده [English]

External parasitoid wasp Bracon hebetor Say larvae of some pests stored dates. In this study, the change in population growth in four steps bat nuts Ephestia kuehniella Zeller affected parasitoid B. hebetor for 6 months in vitro was paid. Two populations in this experiment repeated 3 glass boxes. First population included 500 pesticides and 50 larvae with parasitoid sex ratio and the second population contains only 500 larvae are pests. Curve changes in population activity were observed tow peaks density in the first period egg stage, larva, pupa and insect full 11 weeks, respectively, 6, 8 and 11 weeks during the second 22, 21, 20 and 22 was observed. During the 24 week ware housing always pest population growth in four stages, assembly conditions ( presence of parasitoid population) to less than control treatment (no parasitoid population), respectively, so that the maximum reduction equal to 5.25, 5.36, 4.2 and 4.78 respectively in the four steps were growing pest control suggests that high performance in parasitized by the wasp larvae bat nuts and ultimately control it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayer date
  • Bracon hebetor Say
  • Pest density