بررسی روند تولید آنزیم های دفاعی در دو رقم گوجه‌فرنگی علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race 2 در شرایط گلخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه گیاهپزشکی

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات

4 مربی گروه گیاهپزشکی

چکیده

به منظور بررسی اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race2 بر روند تولید آنزیم­های دفاعی گوجه‌فرنگی، آزمایشی گلدانی در شرایط گلخانه‌ اجرا شد. آزمون به صورت کرت دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی روی دو رقم حساس (فلات وای) و متحمل (جینا وی اف) گوجه فرنگی با چهار سطوح جمعیتی نماتد صفر (شاهد)، 500، 1000 و 2000 عدد لارو سن دوم با چهار زمان مختلف نمونه‌برداری ( صفر، 3، 5 و 7 روز پس از تلقیح) و در چهار تکرار انجام شد.  به این منظور، پس از نمونه­برداری، خالص سازی، شناسایی و تکثیر، گونه و نژاد نماتد تعیین شد. با تکثیر جمعیت خالص نماتد روی رقم روتگرز گوجه‌فرنگی، مایه تلقیح مورد نیاز به دست آمد. سطوح جمعیتی نماتد در مرحله چهار برگی تلقیح و آنزیم‌های مورد نظر در زمان‌های ذکر شده اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح جمعیتی نماتد فعالیت‌های بیوشیمیایی گیاه تحت تاثیر قرار گرفته  و میزان پروتئین کل کاهش یافت. میزان فعالیت آنزیمهای دخیل در واکنش دفاعی میزبان نظیرکاتالاز، پراکسیداز، پلی‌فنل‌اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش نشان داد. بیشترین میزان افزایش در آنزیم کاتالاز و در رقم متحمل مشاهده شد. در حضور تنش وارده از سوی نماتد، گیاه مکانیسم دفاعی آنزیمی خود را فعال نموده که این افزایش فعالیت، 5 روز پس از مایه زنی از بیشترین مقدار برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection production process of defense enzymes in two tomato cultivars against root-knot nematode Meloidogyne incognita race 2 in greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Amir Ghasemzadeh 1
  • Salar Jamali 2
  • Masoud Esfahani 3
  • Hasan Pedramfar 4
چکیده [English]

To investigate the effect of root-knot nematode M. incognita race2 on tomato defense enzyme production process, an experiment was conducted under greenhouse conditions. The experiment was carried out in a completely randomized split split plot design with two susceptible (Falat Y) and tolerant (Gina VF) tomatoe varieties with four nematode population levels of 0 (control), 500, 1000 and 2000, the number of larvae of second stage with four different sampling times (0 (control), 3, 5 and 7 days after inoculation) and with four replications. In this experiment, after sampling, purification, identification and propagation of nematode species and race of nematodes were determined. With nematode purified amplification on the Rutgers cultivar tomato inoculum was obtained. The four-leaf stages were inoculated population in levels and the time mentioned of the enzyme was measured. The results showed that increasing levels of nematode population affected plant biochemical activities and the total protein content decreased. The activity of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase involved in the defense reaction of host plant increased. The highest rates were observed in the catalase enzyme and in the tolerant variety. In the presence of nematode stress, plant activated its defense mechanism that has enabled it to increase its enzymatic activity which was at its maximum value 5 days after inoculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Meloidogyne incognita
  • Peroxidase
  • Polyphenol oxidase
  • Tomato