حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشیار گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

5 محقق مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

حساسیت دو گونه آفت انباری، Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) وOryzaephilus surinamensis (Col., Silvanidae) به دو جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae، سراوان (DMEI001) و نور (DMEI002) با استفاده از دو روش زیست سنجی غوطه‌ورسازی و اسپور خشک ارزیابی شد. در این بررسی پس از کشت انبوه هر جدایه در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 16:8، دمای °C1±28 و RH %5±65) و تهیه سوسپانسیون مادری، در روش غوطه‌ورسازی، پنج غلظت بر اساس فواصل لگاریتمی تعیین شد و تیمار حشرات بر اساس آنها انجام گردید. در روش اسپور خشک، به منظور تهیه دزهای مناسب، یک گرم اسپور خشک در 10 میلی‌لیتر محلول Tween 80 به صورت سوسپانسیون مخلوط شد و تعداد کنیدی‌های آن محاسبه گردید. سپس بر اساس آن معادل وزنی چهار دز برای هر جدایه مورد استفاده قرار گرفت. تمامی آزمایشات در چهار تکرار انجام و در هر تکرار از 20 عدد حشره کامل 10-7 روزه استفاده گردید. نتایج نشان داد، در هر دو روش، شپشه دندانه‌دار حساسیت بیشتری به هر دو جدایه در مقایسه با شپشه آرد داشت و جدایه سراوان با LD50 105×37/2 و 104×35/5 کنیدی بر میلی‌لیتر در روش غوطه‌ورسازی و 109×5/9 و 108×2/8 کنیدی بر میلی‌لیتر در روش اسپور خشک به ترتیب بر روی شپشه آرد و شپشه دندانه‌دار، بیماریزایی بالاتری نسبت به جدایه نور بر روی هر دو گونه حشره داشت. نتایج مقایسه دو روش زیست سنجی، حاکی از کارایی بالاتر روش غوطه‌ورسازی نسبت به روش دیگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Susceptibility of two stored product pests to Metarhizium anisopliae Sorokin fungi based on two bioassay methods

نویسندگان [English]

 • Farshid Shakhsi Zare 1
 • Reza Vafaei Shushtari 2
 • Hussein Farazmand 3
 • Aref Marouf 4
 • Mehran Ghazavi 3
 • Ali Mohammadipour 5
1 Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
4 Assist Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
5 Department of Entomology, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the susceptibility of two stored product pests, Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) and Oryzaephilus surinamensis (Col., Silvanidae) treated with two Iranian fungal isolates of Metarhizium anisopliae Sorokin, Saravan (DMEI001) and Nour (DMEI002), based on two bioassay methods, suspension and dry conidia. After mass production of fungal isolates under laboratory conditions (16:8 photoperiods, 28± 1°C, 65±5% R.H) and preparing main suspension, five different conidial concentrations were prepared separately based on the logarithmic distances and then each insect were treated by immersing them in five milliliter of conidial suspensions for five second. In dry conidia bioassay method, to prepare the appropriate dosages, one gm dry conidia was blended with 10 milliliter Tween 80 and then the number of its conidia was calculated. Finally, five concentrations of each isolates were prepared, separately. All experiments were carried out in four replicates and for each replication 20 adult (7-10 days old) of each species were treated, separately. The results showed that in both bioassay methods, Saw-toothed grain beetle was more susceptible to both fungal isolates and Saravan isolate with LD50, 2.37×105 and 5.35×104 in suspension method and 9.5×109 and 8.2×108 conidia per milliliter in dry spore method on red flour beetle and sow-toothed grain beetle, respectively had higher pathogenicity than Nour isolate. In comparison of two bioassay methods, the suspension method had higher efficacy than dry conidia method for both fungal isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metarhizium anisopliae
 • Red Flour beetle
 • Saw-toothed grain beetle
 • Saravan
 • Nour