ژنتیک بیماریزایی جدایه‌های بیمارگر زنگ زرد گندم شایع در ایران طی سال زراعی 93-1392

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجو

2 سایر

چکیده

چکیده
چکیده
زنگ زرد یا زنگ نواری ناشی از بیمارگر Puccinia striiformis f.sp tritici شایعترین بیماری قارچی گندم در ایران و اکثر مناطق گندم خیز جهان ارزیابی شده است. برای تولید ارقام مقاوم به این بیماری بررسی و شناخت خصوصیات نژادهای قارچ عامل بیماری الزامی است. بدین منظور 29 جدایه عامل بیماری از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری شد. با استفاده از 44 لاین افتراقی زنگ زرد و رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در مرحله‌ی گیاهچه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته و تعیین نژاد شدند. گیاهچه‌ها با جدایه‌های بیمارگر مایهزنی شدند و پس از 17 روز ظهور علائم و شدت بیماری ارزیابی و تعیین نژاد به روش جانسون و همکاران انجام شد. براساس نتایج حاصل، برای گیاهان حامل ژن‌های YrA در تمام جدایه‌های مورد مطالعه بیماری‌زایی مشاهده شد. برای گیاهان حامل ژن‌های ,Yr15 Y15 ,Yr10 وYrSP در هیچ یک از جدایههای مورد بررسی بیماری‌زایی مشاهده نشد. جدایه اهواز3 با نژاد 132E156A+,Yr27 به عنوان پرآزار‌ترین و جدایه طرق مشهد 3 با نژاد 2E2A+ به عنوان کم‌آزار‌ترین نژاد مشخص گردیدند.
واژه‌های کلیدی: گندم، بیماری زنگ زرد، نژاد، پرآزاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathogenicity of Puccinia striiformis f. sp. Tritici in Iran in 2012-2013 growing season

نویسندگان [English]

  • Marjan Soweizy 1
  • Farzad Afshari 2
  • Saeed Rezaee 2
1 department
چکیده [English]

Abstract
Yellow rust or stripe rust is the most prevalent fungal disease in Iran and also different regions of the world. Therefore, it is necessary to study and identify the properties of different races of this fungal pathogen. For this purpose, 29 Pst isolates collected from different regions of Iran, were tested at the seedling stage using 44 differancial lines and the susceptible cultivar Bolani.. The seedlings were inoculated with the pathogenic isolates. After 17 days, notes were taken using Johnson et al method, and the races were determined. According to the results, pathogenicity was detected for the plants carrying the gene YrA all isolates. No pathogenicity was recorded for the plants carrying the genes Yr5, Yr10, Y15, and YrSP in this study. The races 132E156A+,Yr27 of Ahvaz 3 and the race 2E2A+ of Mashhad were identified as the most and least agreesive races, respectively.
Keywords: wheat, yellow rust disease, race, Pathogenieity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: wheat
  • yellow rust disease
  • race
  • Pathogenieity