انتخاب جدایه‌های برتر تریکودرما از نظر تحمل شوری و دما، و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت در شرایط in vitro

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران

2 دانشگاه شهید چمران

3 موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده

بسیاری از جدایه‏های قارچ بیوکنترلی Trichoderma با افزایش تحمل گیاه به تنش‏های محیطی باعث بهبود شاخص‏های رشدی گیاه و افزایش محصول می‏شوند. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر روی 10 جدایه از هفت گونه قارچ تریکودرما آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح شوری(7، 9، 13، 30، 60 دسی‌زیمنس بر متر) از سه منبع کلرید سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منیزیم به نسبت1:2:3 و 10جدایه تریکودرما بود. اثر شوری بر روی رشد جدایه های تریکودرما برروی محیط کشت جامد سیب‌زمینی-دکستروز-آگار حداقلی ( -Strenghth PDA¼ ) که دارای غلظت های مختلف نمک در سطوح شوری تعریف شده بود، انجام شد. همچنین جدایه‌ها از نظر تحمل به دما، در دماهای در دمای 30، 35 و 40 درجه سلسیوس غربالگری شدند. نتایج نشان‌دهنده اثر بازدارنده شوری بر روی رشد جدایه‌ها و تفاوت معنی‌دار آنها بود. مقاوم‌ترین قارچ به شوری با 12درصد بازدارندگی رشد در سطح شوری 60 دسی زیمنس برمتر جدایه T.virens Ham-65 و حساس‌ترین قارچ با100 درصد بازدارندگی رشد جدایه T. capillare Isf-7 بود. هیچ کدام از جدایه ها قادر به رشد در دمای 40 درجه سلسیوس نبودند و در دمای 35 درجه نیز تنها 4 جدایه رشد کردند. افزایش دما باعث کاهش رشد 3 جدایه و افزایش رشد T.virens Ham-65 نسبت به دمای 30 درجه شد. نتایج تلقیح بذر ذرت با جدایه مقاوم به شوری و دما(T.virens Ham-65) نشان دهنده تاثیر معنی دار قارچ در افزایش وزن تر، خشک و ارتفاع ریشه و اندام هوایی در شرایط شور و غیرشور بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening of salinity and temperature tolerant Trichoderma isolates, and its effect on Zea mays growth at in vitro condition

نویسندگان [English]

  • Naemeh Enayati zamir 1
  • Mehdi Mehrabi Kooshki 2
  • Fatemeh Nasr abadi 1
  • Mahmood Shomeili 3
چکیده [English]

Many of biocontrol isolates of Trichoderma by increasing plant tolerance to environmental stress improves plant growth and yields.In order to evaluate salinity stress on 10 isolates from seven strains of Trichoderma, an experiment carried out as randomized design with three replications. The treatments included five levels of salinity (7, 9, 13, 30 and60dS/m) from NaCl, CaCl2, MgCl2 sources and 10 isolates of Trichoderma. Salt stress effect on isolates growth was done on PDA medium (1/4-Strenghth PDA) containing different concentration of salts to get desired salinity level. Also, the isolates were screened from temperature tolerance at 30, 35 and 40 ̊C. The results demonstrated inhibitory effect of salinity on growth of isolates and showed significant difference among isolates. More tolerant and the most sensitive isolates against salinity (60dS/m) with respectively 12 and 100percent growth inhibition were T.virens Ham65 and T.capillare Isf-7. None of isolates are able to growth at 40 ̊C and at 35 ̊C and just 4 isolates could be grown. Temperature increase from 30 to 35 ̊C causes to decrease growth of 3 isolates and increase growth of T.virens Ham65. The results of zea mys inoculation with tolerant isolate to salinity and temperature (T.virens Ham65) indicated significant effect of this fungus to increase wet and dry weight and height of root and shoot of plants grown under both saline and non-saline condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth increment
  • Inhibition
  • Radial growth
  • Salinity
  • Trichoderma