استفاده از سرما به منظور ذخیره جمعیت دوجنسی زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سرما نگهداری از معمول‌ترین روش‌های ذخیره‌ی زنبورهای پارازیتویید در پرورش انبوه این دشمنان طبیعی ‌می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، امکان سنجی سرما نگهداری مراحل رشدی لارو سن آخر و شفیره‌ی زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum در دمای چهار درجه سانتی‌گراد و چگونگی تاثیر دمای ثابت یا نوسان‌دار بر این مراحل رشدی بود. با قرارگیری سه هفته‌ای تیمارهای مختلف در شرایط سرمایی، مشخص شد که تیمار مومیایی/ دمای نوسان‌دار، بهترین شرایط برای ذخیره زنبور می‌باشد، چراکه بهترین نرخ ظهور، نسبت جنسی و اندازه در نتاج ظاهر شده در این تیمار مشاهده شد. در این پژوهش همچنین به منظور تعیین آستانه فعالیت تخم‌گذاری زنبور، ماده‌های جفتگیری کرده در تیمارهای مختلف و به صورت جداگانه به مدت 24 ساعت در دماهای، 4، 6، 8، 10 و 12 درجه سانتی‌گراد به میزبان دسترسی داشتند. نتایج نشان داد که جمعیت دوجنسی زنبور L. fabarum از دمای 10 درجه سانتی‌گراد تخم‌گذاری خود را آغاز کرد، هرچند تمامی ننتاج ظاهر شده در این دما نر بودند، اما در نتاج ظاهر شده در تیمار 12 درجه سانتی-گراد، حشرات ماده نیز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chill storage of bisexual population of Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae)

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahi 1
  • Arash Rasekh 2
  • Parviz Shishebor 3
چکیده [English]

Parasitoids cold storage is most commonly used methods for storage of these natural enemies. In this research, cold storage feasibility of larval and pupal developmental stages of Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae: Aphidiinae) was studied at 4±1°C, 50–60% RH, and 14L:10D). The effect of constant or fluctuating temperatures on these developmental stages was also considered. The three-week maintenance showed that mummy/ fluctuating temperature treatment was the best storage condition, because highest emergence rate and sex ratio and largest offsprings were reared in this treatment. Also In this study, lower temperature for threshold oviposition and egg hatching was determined. In order to, mated females were introduced into the black bean aphids, Aphis fabae Scopoli for 24 hours at 4, 6, 8, 10 and 12 °C. The results showed that the females started laying eggs at 10 °C. At this temperature, all the offsprings were male, while at 12 degrees, both sexes were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Aphid parasitoid"
  • "Black bean aphid"
  • "Cold Storage"
  • "Fluctuating temperature"
  • "Lower temperature threshold for oviposition"