ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi، روی ده ژنوتیپ گلرنگ

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان

چکیده

مگس گلرنگ،Acanthiophilus helianthi Rossi ، یکی از آفات مهم گلرنگ در منطقه اصفهان است. در این تحقیق، تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ روی ده ژنوتیپ گلرنگ به نام‌های مکزیکی37، مکزیکی38، مکزیکی39، مکزیکی50، مکزیکی51، kw2، لاین5، لاین411، پدیده و گلدشت در مزرعه آزمایشی (بدون کاربرد حشره‌کش) در دو سال 1391 و 1392 ارزیابی شد. همچنین، شاخص‌های عملکرد ده ژنوتیپ مورد مطالعه گلرنگ در مزرعه شاهد (سمپاشی شده با کلرپایریفوس) نیز تعیین گردید. تراکم جمعیت لاروها و شفیره‌ها در ژنوتیپ‌ گلدشت (با 6/7 و 8 لارو و شفیره به ازای یک گیاه) و لاین411 (با 8/8 و 4/10 لارو و شفیره به ازای یک گیاه) در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه به طور معنی‌داری کمتر بود. همچنین، درصد غوزه‌های آلوده به ازای یک گیاه، درصد کاهش وزن غوزه‌ آلوده، درصد دانه‌های خسارت‌دیده به ازای یک غوزه آلوده و درصد کاهش دانه تولید شده به ازای یک غوزه آلوده در ژنوتیپ‌های گلدشت و لاین411 در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه کمتر بود. شاخص‌های عملکرد شامل تعداد غوزه به ازای یک گیاه، تعداد دانه‌های تولید شده به ازای یک غوزه سالم و وزن هزار دانه در ژنوتیپ گلدشت و لاین411 در مقایسه با سایر تیمار‌های مورد مطالعه بیشتر بود. این نتایج نشان می‌دهد که ژنوتیپ گلدشت و لاین411 در بین ده ژنوتیپ‌ مورد مطالعه نامطلوب‌ترین ژنوتیپ نسبت به مگس گلرنگ بودند و این ژنوتیپ‌ها با داشتن عملکرد بالا پتانسیل کاربرد در برنامه‌های مدیریت تلفیقی A. helianthi در مزارع گلرنگ را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of population density and damage of the safflower fly, Acanthiophilus helianthi, on ten safflower genotypes

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Asghar Fathi 1
  • Hosein Barkhordar 1
  • Mohammadreza Bageri 2
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Isfahan Center for Research of Agricultural Science and Natural Resources
چکیده [English]

The safflower fly, Acanthiophilus helianthi Rossi, is an important pest of safflower in Isfahan region. In this study, population density and damage of the safflower fly on ten safflower genotypes namely Mexico 37, Mexico 38, Mexico 39, Mexico 50, Mexico 51, KW2, Line5, Line411, Padideh and Goldasht were studied in an experimental field (not using of insecticide) during 2012 and 2013. Furthermore, yield indices of ten tested genotypes were studied in a control field (using of Chlorpyrifos). The densities of larvae and pupa on Goldasht (7.6 and 8 larvae and pupa/plant) and Line411 (8.8 and 10.4 larvae and pupa/ plant) were lower compare to the other tested genotypes of safflower. In addition, the percentage of infested heads/plant, the percentage of reduced weight of infested head, the percentage of infested seeds/ head, and the percentage of seed loss/infested head on Goldasht and Line411 were lower than on the other tested genotypes. Yield indices including the number of heads/plant, the number of seeds/ head and the weight of 1000 seeds on Goldasht and Line411 were higher compare to the other tested genotypes. These results indicated that Goldasht and Line411 were the least suitable genotypes to the safflower fly, and these genotypes with high yield have the potential for using in integrated management program of A. helianthi in safflower fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The safflower fly
  • safflower genotypes
  • population density
  • suitability
  • Yield