بررسی اثر دورکنندگی و ضد تخم‌گذاری اسانس دو گونه گیاهی روی کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani و سن شکارگر آن Orius albidipennis

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار/دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار/دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

کنه Tetranychus turkestani یکی از آفات مهم گیاهان جالیزی در استان خوزستان و سایر استان‌های جنوبی کشور می‌باشد. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیب‌های جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام شد. در پژوهش حاضر اثر دورکنندگی و ضدتخم‌گذاری اسانس‌ گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare و لیمو Citrus limon روی ماده بالغ کنه تارتن ترکستانی و سن شکارگر آن Orius albidipennis مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور غلظت‌ 2000 پی‌پی‌ام هر یک از اسانس‏های مذکور به صورت تماسی به‌کار گرفته شد. نتایج آزمون ضد تخم‌گذاری نشان داد که هیچ اختلاف معنی‌داری در اثرات ضد تخم‏گذاری اسانس‌های مذکور وجود نداشت. بیشترین اثر ضد تخم‌گذاری توسط کنه و سن شکارگر مورد مطالعه، در روز اول پس از شروع آزمایش مشاهده شد، به‏صورتی‌که میانگین تعداد تخم‌های گذاشته شده توسط کنه در تیمارهای لیمو، رازیانه و شاهد به ترتیب 48/0± 3/0 ، 48/0± 5/0 و32/0±4 تخم و میانگین کمترین تعداد تخم‌گذاری سن شکارگر برای تیمارهای مذکور به ترتیب 52/0 ±1 ، 52/0±3/1 و 7/0±8 تخم بود. با گذشت زمان و کم شدن اثر اسانس‌ها، میزان تخم گذاشته شده به کندی افزایش یافت. اثر دورکنندگی اسانس‌ها با استفاده از محاسبه شاخص دورکنندگی مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص دورکنندگی نشان داد که اسانس لیمو دورکنندگی بیشتری نسبت به رازیانه برای کنه داشت. همچنین اسانس رازیانه دورکنندگی کمتری برای سن شکارگر نسبت به اسانس لیمو داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که اسانس رازیانه ترکیب امن تری برای کاربرد در برنامه مدیریت تلفیقی کنه تارتن ترکستانی در گلخانه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the repellency and anti oviposition effects of two plant species of essential oils on Tetranychus turkestani and its predator Orius albidipennis

نویسندگان [English]

  • Niloufar Faraji 1
  • Aliasghar Seraj 2
  • Ali Rajabpour 3
  • Fatemeh Yarahmadi 3
1 M. Sc./Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Dr/shahid chamran university of ahwaz
3 Dr/University of Agricultual & Natural Resources of Ramin
چکیده [English]

The spider mite, Tetranychus turkestani is one of the main pests of cucurbit plants in southern provinces such as Khuzestan. Due to the undesirable effects of using pesticides, this research was performed in order to introducing safe alternative components for the environment. In this study, repellent and anti oviposition effects of Foeniculum vulgare and Citrus limon essential oils for mentioned mite females and its predator Orius albidipennis was investigated. 2000 ppm of each essential oil was applied as a contact. The most anti ovipositon effect by a mite and its predator has been observed on the first day after treatment. The mean of the eggs laid by mite on C. limon and F. Vulgar treatment was 0.3±0.48 and 0.5±0.48 respectively. The mean of the lowest opposition of its predator for mentioning treatments was 1±0.52 and 1.3±0.52 respectively. By passing time and decreasing the essential oils effect, the number of laid eggs increased slowly. According to the repellency index, essential oil of lemon had more repellency for mite in compared to the essential oil of fennel. Whereas, the essential oil of fennel had less repellency for its predator. Therefore, it seems that essential oil of fennel is a more safe component for using in IPM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioviposition effect
  • Repellency effect
  • Orius albidipennis
  • Fennel
  • lemon