گروه‌های سازگار میسیلیومی و بیماریزایی جدایه‌های قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary، عامل پوسیدگی سر کلم در ارومیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی

چکیده

در این مطالعه تعداد 223 جدایه از قارچ Sclerotinia sclerotiorum، عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی سر کلم، از مزارع مختلف تحت کشت این گیاه در شهرستان ارومیه جمع‌آوری شد. شناسایی گروه‌های سازگار میسیلیومی جدایه‌ها روی محیط کشت PDA تقویت شده با رنگ مک کورمیک انجام گرفت و در مجموع تعداد 36 گروه سازگار میسیلیومی مشخص گردید. تعداد 23 گروه سازگار میسیلیومی (حدود 88/63 درصد)، هر کدام تنها شامل یک جدایه و بقیه، بیش از یک جدایه داشتند. آزمون تعیین شدت بیماری‌زایی جدایه‌ها در آزمایشگاه روی برگ‌های جدا شده کلم انجام گرفت و میزان توسعه لکه‌ها روی برگ‌های تیمار شده اندازه‌گیری شد. تمامی جدایه‌ها روی برگ‌های کلم نشانه‌های بیماری را بروز دادند (بیماریزا بودند)، اما شدت بیماریزایی در بین جدایه‌ها تفاوت محسوسی داشت. هیچگونه ارتباطی بین شدت بیماریزایی جدایه‌ها، گروه‌های سازگار میسیلیومی و یا محل جداسازی آنها مشاهده نشد. جدایه‌های حاصل از یک مزرعه به گروه‌های سازگار میسیلیومی مختلفی تعلق داشتند، ضمن اینکه شدت بیماری‌زایی جدایه‌های درون یک گروه سازگار میسیلیومی و نیز بین گروه‌های سازگار میسیلیومی، متفاوت بود. نتایج این مطالعه نشان داد که سطح بالایی از ناسازگاری میسیلیومی در بین جدایه‌های Sclerotinia sclerotiorum جمع‌آوری شده از مزارع مختلف تحت کشت کلم در ارومیه وجود دارد. این سطح وسیع ناسازگاری میسیلیومی نشان‌ دهنده ناهمسانی ژنتیکی در داخل جدایه‌های این گونه در این منطقه است و باید در برنامه‌های مدیریتی به ویژه ارزیابی و اصلاح ارقام مقاوم مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mycelial Compatibility Groups and Pathogenicity of Isolates of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary, Causal Agent of Cabbage Head Rot in Urmia

نویسندگان [English]

  • Vahideh Yousefdoost 1
  • Youbert Ghosta 2
2 assistant professor
چکیده [English]

In this study, 223 isolates of Sclerotinia sclerotiorum, the causal agent of cabbage head rot, were collected from different fields in Urmia. Identification of mycelial compatibility groups (MCGs) were done on Potato Dextrose Agar (PDA) culture media amended with McCormick's red food coloring. A total of 36 MCGs were identified. 23 MCGs (63.88%) consisted of one isolate each and the others more than one isolate. Aggressiveness of the isolates was done on detached cabbage leaves in laboratory conditions and lesion development were determined on treated leaves. All the tested isolates were pathogenic on cabbage leaves and developed disease symptoms, but the aggressiveness was varied greatly among the isolates. There was not any correlation between aggressiveness of the isolates, MCGs and isolation location. Isolates obtained from one field grouped in different MCGs, and there was difference in aggressiveness of isolates within and among MCGs. Results of this study showed that there was high level of mycelial incompatibility among the Sclerotinia sclerotiorum isolates obtaind from cabbage fields in Urmia. The high level of mycelial incomtibility indicates the genetic heterogenity in this fungus and should be noted in management strategies especially using resistant cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cabbage
  • Mycelial Compatibility Groups
  • Pathogenicity
  • Sclerotinia Rot
  • Sclerotinia sclerotiorum