ارزیابی مقاومت گیاه کامل تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نان به پاتوتیپ 6E158A+ عامل بیماری زنگ زرد گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و دانشگاه کردستان

چکیده

در این تحقیق واکنش 55 ژنوتیپ گندم نان از چهار اقلیم گرم و خشک جنوب، اقلیم معتدل، اقلیم سرد و اقلیم گرم و مرطوب نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد  (6E158A+)در شرایط مزرعه در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مزرعه­ای به منظور بررسی مقاومت مرحله گیاه کامل گندم با استفاده از واکنش ژنوتیپ­ها به بیماری در سه نوبت با فاصله هفت روز بین دو مرحله ظهور برگ پرچم تا اواسط پر شدن دانه انجام شد. همچنین شدت بیماری در ژنوتیپ های آلوده به نژاد زنگ نیز در سه نوبت اندازه گیری گردید وسپس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) وهمچنین مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری(rAUDPC) ژنوتیپ­های گندم محاسبه گردید.سرانجام از ترکیب داده های مربوط به شدت آلودگی و تیپ آلودگی، ضریب آلودگی محاسبه گردید. با توجه به اینکه بین ضریب آلودگی و AUDPCهمبستگی بالا و معنی دار بود، لذاتجزیه خوشه ای ژنوتیپ­ها بر اساس AUDPC به منظور گروه­بندی آن­ها بر اساس مقاومت نسبت به پاتوتیپ 6E158A+ انجام شد. ژنوتیپ ها ی  گندم عکس العمل متفاوتی از نظر شدت آلودگی نسبت به نژاد قارچ نشان دادند.  نتایج نشان داد که 25 درصد ژنوتیپ­ها پایین­ترین سطح AUDPC، 18 درصد سطح متوسط،  14 درصد بالاترین سطح و 43 درصد دارای سطح نزدیک متوسط یا نسبتا بالایAUDPC  را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating adult plant resistance of some wheat genotypes to 6E158A+pathotype causing wheat yellow rust

نویسندگان [English]

  • Rojin Moradi 1
  • Jahanshir Amini 1
  • Gholamhossein Ahmadi 2
  • Hediyeh Badakhshan 1
چکیده [English]

In this study, the reaction of 55 bread wheat genotypes to the dominant race of yellow rust was investigated under field condition in Kermanshah province. The genotypes were selected from four different climates including southern hot and dry, moderate, cold and hot and wet. Adult plant reaction of genotypes to yellow rust was evaluated following artificial inoculation by pathogen in booting stage and flowering stages. Disease severity, area under disease progress curve (AUDPC) and relative area under disease progress curve (rAUDPC) were also measured in wheat genotypes. Then, infection coefficients were calculated by combination of disease severity and infection type. Due to high significant correlation among infection coefficients and AUDPC, the cluster analysis of data was performed based on AUDPC. The wheat genotypes were partitioned to different groups according to 6E158A+ resistance. The results showed that 25% genotypes had the lowest AUDPC, 18% average level, 14% the highest level and 43% average or high level of AUDPC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infection Type
  • Disease severity
  • AUDPC
  • wheat