کارایی کاربرد حشره‌کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

کرم خرّاط مهمترین آفت درختان گردو در مناطق خشک ایران است. یکی از راهکارهای مدیریت آفات، استفاده از حشره­کش­ها با آب آبیاری در سطح محدود است. کنترل شیمیایی به روش آبیاری یکی از روش­های کنترل شیمیایی است که می­تواند در کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. برای این منظور، آزمایش در منطقه کرج در تاریخ 25/2/1391 روی رقم گردوی آذرشهر انجام گرفت. درخت­های مورد آزمایش همسن، 25 ساله و آلوده به کرم خراط بودند. این آزمایش با 5 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این آزمایش از حشره کش ایمیداکلوپرید SC350 به مقدار 20، 60، 100 و 140 میلی­لیتر به ازای هر درخت به عنوان تیمارهای آزمایشی و شاهد (بدون سم­‌ریزی) استفاده شد. برای نمونه­برداری ابتدا 5 درخت از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از هر درخت 10 سرشاخه 60 سانتی­متری همان­سال (شاخه رشد) انتخاب و محل‌های نفوذ آفت (لاروهای سنین مختلف) روی آنها شمارش و ثبت گردید. نتایج نشان داد میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت برای تیمارهای ایمیداکلوپرید100 و 140 میلی­لیتر به ترتیب28/14 و 25/8 سوراخ بود که از لحاظ آماری کمتراز میانگین تعداد سوراخ نفوذ در تیمار شاهد (28) بود. درتیمارهای 20 و 60میلی­لیتر از ایمیداکلوپرید، میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت 32 و 38 سوراخ بود. بررسی­ها نشان داد، کاربرد حشره‌کش در غلظت 20 و60 میلی­لیتر سبب افزایش شدت آلودگی شده درصورتی­که کاربرد حشره‌کش در غلظت 100 و 140میلی­لیتر به ازای هردرخت سبب کاهش 50 و 75 درصد آلودگی به کرم خراط شده است.کاربرد حشره‌کش به روش آبیاری یک روش کاملا تخصصی بوده و باید توسط کارشناس با توجه به شرایط فیزیکی خاک، فیزیولوژی درخت و بیولوژی آفت انجام شود، در غیر این صورت آلودگی‌های زیست محیطی، هزینه­ی کنترل آفت و میزان آلودگی به کرم خراط افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of imidacloprid insectigation against leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) on walnut trees

نویسندگان [English]

  • Aziz Sheikhi 1
  • Rouya Arbabtafti 1
  • Raouf Kolyaee 2
  • Ali Mohammadipour 2
چکیده [English]

The leopard moth borer (LM), Zeuzera pyrina L., is a serious pest of walnut trees in semiarid regions of Iran. Chemigation, or irrigation in which an insecticide is incorporated into the irrigation water, is one strategy by which LM might be controlled. The experiment was carried out with five treatments in five replications in a completely randomized design in a 25 year-old walnut (variety Azarshahr at Kamalshahr) orchard in Karaj on 15 May, 2011. The treatments included imidacloprid SC350 at 20, 60, 100, 140 ml/tree and check (without spray). For sampling, 5 treated trees were randomly selected in each treatment. Ten annual branches were sampled in each tree and then the number of insect bore holes was counted in each 60 cm-branches individually. The mean numbers of bores per tree in imidacloprid treatments of 100 and 140 ml/tree were 14.25 and 8.25 bore holes, respectively, which were significantly fewer than the mean number of bores in the check (28). Lower imidacloprid treatments of 20 and 60 ml/tree had 32 and 38 bore holes per tree, respectively. Both of the last treatments could increase severity of LM infestation, whereas imidacloprid treatments of 100 and 140 ml/tree reduced LM infestation (50, 75%). The study showed that insectigation is a specialized method and should be carried out by a specialist knowledgeable about the physiochemical characters of the soil, tree physiology and pest biology; otherwise, this method can increase environmental pollution, LM infestation and the costs of pest control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Insecticide
  • Concentration
  • Neonicotinoid
  • imidacloprid