تنوع گونه ای دشمنان طبیعی بالشک مرکبات، (Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae، روی گونه های مختلف مرکبات منطقه تنکابن در شمال ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری/ دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیات علمی/ایستگاه تحقیقات گیاه پزشکی خشکداران

چکیده

بالشک مرکبات، Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.: Coccidae) یکی از جدی ترین آفات مرکبات در شمال ایران می باشد. بسیاری از دشمنان طبیعی می توانند در کنترل بیولوژیک این آفت در طبیعت موثر باشند. در این تحقیق، تنوع گونه ای و فراوانی دشمنان طبیعی بالشک مرکبات روی پنج گیاه میزبان شامل پرتقال خونی (Citrus sinensis cv. Moro)، پرتقال محلی (Citrus sinensis cv. Siavaraz)، نارنج (Citrus aurantium cv. Narenj)، نارنگی کلمانتین (Citrus clementina cv. Cadoux) و کامکوات (Fortunella margarita cv. Nagami) در باغ های مرکبات منطقه تنکابن طی سال های 1390 و 1391 مطالعه شد. بر اساس نتایج، 13 گونه دشمن طبیعی با فراوانی‏ های متفاوت روی گیاهان مختلف میزبان آلوده به بالشک مرکبات جمع آوری شدند. در هر دو سال، کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) نسبت به دیگر دشمنان طبیعی روی گیاهان میزبان فراوانی بیش‏تری داشت. شاخص‏ های تنوع و یکنواختی شانون جامعه ی دشمنان طبیعی روی میزبان‏های مختلف، اختلاف معنی داری نداشتند. مقدار شاخص های شباهت جکارد، سورنسون و موریسیتا-هورن برای جامعه ی دشمنان طبیعی در هر دو سال روی همه گیاهان میزبان مورد مطالعه بیشتر از حد متوسط بود. بر اساس شاخص موریستا-هورن، بیشترین شباهت گونه ای دشمنان طبیعی بین نارنگی کلمانتین، پرتقال خونی و نارنج و کمترین شباهت گونه ای بین پرتقال محلی و کامکوات مشاهده شد. این نتایج می تواند به تصمیم گیری آگاهانه در مدیریت تلفیقی P. aurantii به خصوص در باغات مرکبات با چندین گونه گیاه میزبان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity of natural enemies of the orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii (Hem.:Coccidae) on different citrus species of Tonekabon region, Northern Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Bozorg AmirKolaee 1
  • Seyed Ali Asghar Fathi 2
  • Ali Golizadeh 2
  • Seyed Esmail Mahdavian 3
چکیده [English]

The orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii (Cockerel) (Hemiptera: Coccidae), is one of the most serious pest of citrus in the north of Iran. Many natural enemies can be effective in biological control of this pest in citrus orchards. In this research, the species diversity and relative abundance of natural enemies of P. aurantii were investigated on five host plants including blood orange (Citrus sinensis cv. Moro), sweet orange (Citrus sinensis cv. Siavaraz), sour orange (Citrus aurantium cv. Narenj), clementine mandarin (Citrus clementina cv. Cadoux) and kumquat (Fortunella margarita cv. Nagami) in the citrus orchards of Tonekabon region during 2011 and 2012. Based on the results obtained, 13 species of natural enemies with different abundance were collected from different host plants infested with orange pulvinaria scale. In both years, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) had the higher abundance than other natural enemies on all surveyed host plants. No significant differences were found in the Shannon diversity or similarity indices of natural enemies community among different host plants tested. In both years, the values of Jaccard, Sorensen and Morisita-Horn similarity indices for community of natural enemies were more than moderate level on all host plants. Based on Morisita-Horn index, the species similarity for natural enemies was highest on blood orange, sour orange and clementine mandarin, and lowest on sweet orange and kumquat. These results can help to informed decision making in integrated management of P. aurantii in citrus orchards, especially those with several host plant species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pulvinaria scale
  • natural enemy
  • Species diversity index
  • Species similarity index
  • Citrus