ارزیابی ترجیح طعمه‌ای سن شکارگرNabis pseudoferus نسبت به شته جالیز Aphis gossypii و مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 هیئت علمی- دانشگاه بوعلی سینا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

آفات مهاجم می‌توانند روی برهمکنش‌های زیستی در اکوسیستم‌های زراعی تاثیرگذار باشند. Nabis pseuodoferus Remane، یکی از شکارگران مهم Tuta absoluta Meyrick است. این آفت باعث خسارت شدید به گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه‌ها شده است. در این تحقیق ترجیح طعمه‌ای سن شکارگر N. pseudoferus نسبت به مراحل مختلف دو نوع حشره آفت رایج گوجه فرنگی، شب‌پره مینوز و شته جالیز بالغ در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. در ترجیح بین شته جالیز و تخم شب‌پره، شاخص بتای پوره‌های سنین سوم و چهارم سن شکارگر به ترتیب برای تخم شب‌پره 03/0±53/0 و03/0±5۲/0 حاصل شدکه نشان از ترجیح جزئی نسبت به تخم مینوز داشت، اما برای پوره سن پنجم، حشره کامل نر و ماده در مراحل پیش از تخمگذاری، تخمگذاری و پس از تخمگذاری، ترجیح نسبت به طعمه بزرگتر، یعنی شته جالیز بود. در ترجیح میان لارو سن اول شب‌پره مینوز و شته جالیز، به دلیل اختفای لارو سن اول مینوز درون برگ، در تمام مراحل زیستی تمایل شکارگر به تغذیه از شته جالیز بود. در مقایسه ترجیح میان شته جالیز و لارو سن چهارم T. absoluta مشخص شد که مرحله سن سوم پورگی شکارگر ترجیح به تغذیه از شته جالیز داشت (شاخص بتای منلی = 04/0±64/0). شاخص بتای منلی پوره‌های سنین چهارم و پنجم، حشره کامل نر و ماده در مراحل پیش از تخمگذاری، تخمگذاری و پس از تخمگذاری نسبت به لارو سن چهارم T. absoluta به ترتیب، 03/0±54/0، 03/0±5۲/0، 04/0±68/0، 0۲/0±6۱/0، 0۲/0±59/0 و 05/0±5/0 به‌دست آمد، که نشان دهنده ترجیح شکارگر به تغذیه از لارو سن چهارم شب‌پره مینوز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey Preference of Nabis pseudoferus Remane on Aphis gossypii Glover and Tuta absoluta Meyrick

نویسندگان [English]

  • Hossein Madadi 1
  • Taeiebeh Sadat Mahdavi 2
چکیده [English]

Invasive pest species may strongly affect the biotic interactions in agro-ecosystems. Nabis pseudoferus Remane is one of the important predators of Tuta absoluta Meyrick. This pest recently detected in Iran, caused severe damage to tomato production in both protected and open-fields. In this study the prey preference of N. pseudoferus to different stages of two important tomato pests (T.absoluta and Aphis gossypii) was determined under controlled conditions. In the preference test with tomato leaf miner eggs and cotton aphids, beta index of preference for 3rd and 4th N. pseudoferus nymphal instars were obtained as 0.53±0.03 and 0.52±0.03, respectively, which shows a slight preference for the eggs of T. absoluta but, for 5th instar nymphs, males and preovipositing, ovipositing and post ovipositing females, N. pseudoferus tends to feed more on aphids. Furthermore, in choice test between 1st instar larvae of tomato pinworm and cotton aphids, all life stages of N. pseudoferus preferred aphid to first instar larvae of T.absoluta, because 1st instar larvae was hiding inside the leaf tissue. The 3rd instar nymphs of N. pseudoferus preferred cotton aphids to tomato leaf miner 4th instar larvae and Manly's beta index were 0.64±0.04, but the preference index of other life stages of N. pseudoferus to tomato 4th instar tomato leaf miner larvae were as 0.53±0.03, 0.52±0.03, 0.68±0.04, 0.61±0.02, 0.59±0.02 and 0.5±0.05 for 4th instar nymphs, 5th instar nymphs, males, preovipositing, ovipositing and post ovipositing females, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manly's β index
  • Nabis pseuodoferus
  • Tuta absoluta
  • Aphis gossypii
  • prey preference