خواص حشره کشی اسانس های دو گونه از گیاهان جنس اکالیپتوس و قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به‌دلیل اثرات منفی سموم حشره‌کش متداول، جستجوی ترکیبات حشره‌کش سازگار با محیط ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر، فعالیت حشره‌کشی اسانس‌های اکالیپتوس گونه‌های Eucalyptus microtheca Muell. و E. spathulata Hook. و قارچ حشره‌کش Lecanicillium muscarium (Zare & Grams) روی شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glov. (Aphididae) ارزیابی شد. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج و تجزیه‌ی شیمیایی آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف‌سنج جرمی انجام شد. ترکیب‌های 8،1-سینئول (77/33%) و آلفا-پینن (14/11%) در اسانس E. microtheca و 8،1-سینئول (63/42%) و اکتان (90/19%) در اسانس E. spathulata به‌عنوان اجزای اصلی شناسایی شدند. شته‌ی جالیز حساسیت بالایی به اسانس‌های مورد مطالعه نشان داد و مقادیر غلظت کشنده‌ی 50 درصد برای گونه‌های E. spathulata و E. microtheca به‌ترتیب 366/12 و 952/15 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد. غلظت کشنده‌ی 50 درصد یک روزه قارچ 109×203/5 اسپور در میلی‌لیتر برآورد شد. با افزایش زمان، مقدار غلظت کشنده‌ی 50 درصد کاهش یافته و بعد از 5 روز به 102×583/8 اسپور در میلی‌لیتر رسید. اثرات سینرژیستی اسانس‌ها در غلظت‌های زیرکشنده دیده شد اما با افزایش غلظت اسانس‌ها این اثر به صورت آنتاگونیستی دیده شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اسانس‌های E. microtheca و E. spathulata و قارچ حشره‌کش L. muscarium می‌توانند به‌عنوان جایگزین‌هایی بی‌خطر برای سموم شیمیایی در مدیریت شته‌ی جالیز معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insecticidal effects of essential oils from two Eucalyptus species and pathogenic fungi, Lecanicillium muscarium, against cotton aphid, Aphis gossypii Glover

نویسندگان [English]

  • Jabraeil Razmjou 1
  • Mahdi Davari 1
  • Asgar Ebadollahi 2
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,
چکیده [English]

The search for environmentally friendly insecticidal substances is necessary because of the negative effects of conventional chemical insecticides. In the present study, the insecticidal activities of the essential oils of Eucalyptus microtheca and E. spathulata and the entomopathogenic fungus, Lecanicillium muscarium (Zare & Grams), were assessed against cotton aphid, Aphis gossypii Glov. (Aphididae). The essential oils extracted by Clevenger apparatus and their chemical analysis made by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 1,8-cineole (33.77%) and α-pinene (11.14%) in the E. microtheca and 1,8-cineole (42.63%) and ectan (19.90%) in the E. spathulata essential oils were found as main components. A. gossypii was very susceptible to the tested essential oils and the LC50 values were 12.366 and 15.952 μl/l for E. spathulata and E. microtheca essential oils, respectively. The 1 day-LC50 value with L. muscarium was 5.203×109 spore/ml. By increasing the time, the LC50 value was decreased and reached to 8.583×102 spore/ml after 5 days. A synergistic effect between the sub-lethal concentrations of essential oils with L. muscarium has been achieved but by increasing of concentrations, this effects has changed to antagonistic one. According to the results of the present study, the essential oils of E. microtheca and E. spathulata and L. muscarium fungus can be introduced as safe alternatives to the chemical insecticides in the management of A. gossypii.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oils
  • Lecanicillium muscarium
  • aphidicide
  • synergistic effect
  • GC-MS