اﺛﺮ ﻧﻤﺎﺗﻮدﮐﺸﯽ عصاره های آبی ﺗﻌﺪادی از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﺗود ریشه گرهیMeloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهرکرد

3 بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.

چکیده

در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. اﺳﺘﻔﺎده از عصارهﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ و اﯾﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺗﻮد رﯾﺸﻪﮔﺮﻫﯽ می‌باشد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛـﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ عصاره ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻬﺎر ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮه سیاه ، پونه آویشن باغی و دو توده ارومیه و کرمان از کرچک ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ و ﻣﺮگ‌وﻣﯿﺮ ﻻرو ﺳـﻦ دو ﻧﻤـﺎﺗﻮد رﯾﺸـﻪﮔﺮﻫـی در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و کنترل این نماتود در گوجه‌فرنگی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮفت. درﺻﺪ ﻣﺮگ‌وﻣﯿﺮ ﻻرو و ﻧﯿـﺰ درﺻـﺪ ﻋﺪم ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ ﺑﻌﺪ 24 ، 48 و 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻻروﻫﺎ و تخم ها در ﻣﻌﺮض عصاره ﻣﺤﺎسبه شد. پس از اثبات فعالیت ضد نماتودی این ترکیبات برای بررسی اثر کنترلی ترکیبات در گلخانه غلظت‌های صفر،250, 500, 750, 1000 عصاره‌های آبی گیاهان ذکر شده به گلدان‌های حاوی نشاء گوجه‌فرنگی و خاک آلوده به نماتود اضافه شد. نتایج آزمایشکاه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ یک درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺮگ‌وﻣﯿﺮ لارو و درصد عدم تفریخ تخم در ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ عصاره ﮔﯿﺎه کرچک توده کرمان و در ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈت‌ها ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ غلظت 1000 پی پی ام ﺑﻮد . همچنین نتایج گلخانه به خوبی نشان داد اضافه کردن عصاره‌ها باعث کاهش فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی در گیاهان آلوده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نوید بخش به کارگیری عصاره این گیاهان در کنترل نماتود ریشه گرهی گوجه‌فرنگی به جای سموم شیمیایی خصوصا در گلخانه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of four medicinal plant on Root-Knot nematode (Meloidogyne javanica) infecting tomato

نویسندگان [English]

  • Malihe Bahmanziari 1
  • Majid Olia 2
  • Fariba Heidari 3
چکیده [English]

Now adays application of medicinal plants in order to bio-control of many plant pathogens has been increased. In this study effects of four medicinal plant (Thymus vulgaris L.Ricinuscommunis L. Mentha pulegium L. Bunium persicum L.) on root-khnot nematode(Meloidogyne javanica)were examined under laboratory and greenhouse conditions on tomato.Identification of the root-knot nematode using perineal pattern, morphological features of J2 and species specific primer were done. In vitro experiment were evaluated on the effecs of essential oil of medicinal plant on mortality of larvaes and hatchingof egg of M. javanica in three time(24, 48 and 72 hour after application) and four concentrations(250, 500, 750, 1000 ppm).In greenhouse experiments,various concentrations of medicinal plants essential oil added and their effect on tomato growth factor and nematode population were studied.Data were subjected to analysis of variance, means were separated according to the LSD test. In vitro studies show 1000 ppmconcentrations of essential oil of R.communis had better larvicidal effect and better larvalemergence inhibition effects.In the greenhouse studies results indicatethat minimum contamination index of tomato root-knot nematode and maximum increase in plant growth related toT. vulgaris. The results of this study show the ability ofmedicinal plants to control of root-knot nematode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root-knot nematode
  • Essential Oil
  • medicinalplants
  • Nematode control