تغییرات فصلی و پراکنش فضایی جمعیت کنه نیشکر، Oligonychus sacchari: (Prostigmata: Tetranychidae) و کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons (Cleoptera: Coccinellidae) در مزارع نیشکر جنوب اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Changes and Spatial Distribution of Sugarcane Mite, Oligonychus sacchari (Prostigmata: Tetranychidae) and Predatory Ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Cleoptera: Coccinellidae) in Sugarcane Fields of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A. Afshari 1
  • M. S. Mossadegh 2
  • K. Kamali 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oligonychus sacchari
  • Stethorus gilvifrons
  • Sugarcane
  • Spatial Distribution
  • Ahvaz