بررسی فون بالتوریهای خانواده Chrysopidae در استان خوزستان و تاثیر دما و میزبان بر میزان پرخوری غالب

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lacewings (Chrysopidae) Fauna of Khuzestan and the Effect of Temperature and prey on Larval Voracity of Dominant Species

نویسندگان [English]

  • M. Sharififard 1
  • M. S. Mossadegh 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lacewing
  • Fauna
  • Voracity
  • Rhopalosiphum maidis
  • R.padi
  • Brevicoryne brassicae
  • Aphis fabae
  • A.nerii