تعیین گروه های سازگار رویشی در جمعیت Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi و بیماریزائی آنها روی سیب زمینی در استان های فارس و خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Vegetative Compatibility Groups and Pathogenicity in Population of Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi from Potato in Fars and Khuzestan Provinces

نویسندگان [English]

  • E. Rahkhodaei 1
  • R. Farokhi Nejad 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium
  • Potato
  • Vegetative Compatibility Groups
  • Fars
  • Khuzestan