اثر دماهای مختلف بر خصوصیات زیستی و جداول زندگی دو گونه زنبورAphidius rhopalosiphi و Praon volucre ، پارازیتوئیدهای شته Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Temperatures on Biology and Life Tables of Aphidius rhopalosiphi and Praon volucre, Parasitizing Metopolophium dirhodum under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Alichi 1
  • P. Shishebor 2
  • M. S. Mossadegh 3
  • E. Soleymannejadian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotic potential
  • Aphidius rhopalosiphi
  • Praon volucre
  • Metopolophium dirhodum