تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulz.) (Hom: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید آن Aphidius matricariae (Hal.) بر روی سیب زمینی در مناطق بهبهان و یاسوج

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Population Fluctuation of Myzus persicae (Sulz.) (Hom: Aphididae) and its Parasitoid Aphidius matricariae (Hymenoptera: Braconidae) on Potato in Behbahan and Yassuj Regions

نویسندگان [English]

  • K. Sabbaghan 1
  • E. Soleymannejadian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population fluctuation
  • Myzus persicae
  • Aphidius matricariae
  • Yellow traps
  • Potato plant