جداسازسی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی برخی از جدایه های fluorescent pseudomonads بر روی بعضی از عوامل قارچی مرگ گیاهچه در خوزستان

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Antagonist fluorescent pseudomonads from Khuzistan Province and Study on Their Repression Against Casual Agent of Seedling Damping-off

نویسندگان [English]

  • M. R. Eslahi 1
  • R. Farrokhi-Nejad 2
  • M. Shamsbakhsh 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluorescent pseudomonads
  • Damping-off
  • Biological control
  • Antibiotic
  • Siderophor
  • Antagonist
  • PGPR