بررسی سیستم ناسازگاری جنسی در جدایه های ایرانی Tilletia indica

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شهید مدرس تهران

2 گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Incompatibility System in Iranian Isolates of Tilletia indica

نویسندگان [English]

  • S. A. Moosavi-Jorf 1
  • A. Alizadeh 1
  • R. Farrokhi-Nejad 2
  • N. Safaee 1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tilletia indica
  • Karnal bunt
  • Partial bunt
  • Incom patibility
  • Heterothallism
  • Iran