بررسی فون (Fauna) کنه های نیشکر و غلات در خوزستان (Acari: Acariformes & Parasitiformes)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Mites (Acari) Associated with Sugar Cane and Cereals in Khuzestan, Iran

نویسندگان [English]

  • H. Sadeghi Namaghi 1
  • K. Kamali 2