بیولوژی کنه تراشه ای (Acarapis woodi R. (Acari: Tarsonemidae و نقش زنبور عسل نر در انتقال آن بین کندوهای مجاور و زنبورستانهای دیگر در کارولینای شمالی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

The Biology of the Tracheal Mite Acarapis wood (R.) (Acari: Tarsonemidae) and the Role of the Honey Bee Drones in the Intercolony Spread of the Mite, in North Carolina

نویسنده [English]

  • M. S. Mossadegh