بیولوژی کنه تارتن خرما (.Oligonychus afrasiaticus (McG در شرایط آزمایشگاه و طبیعی در خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی خوزستان، اهواز

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Biology of Old World Date Mite Oligonychus afrasiaticus (McG.) in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • G. R. Kadjbaf Vala 1
  • K. Kamali 2