معرفی چند زنبور انگل (پارازیتوئید) شته ها در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Some Aphid Parasites (Parasitoids) in the the Khuzestan Province, Southwest, Iran.

نویسنده [English]

  • M. S. Mossadegh