دشمنان طبیعی مهم شپشکهای آردآلود (.Pseudococcus spp) در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Important Natural Enemies of Mealybugs (Pseudococcus spp.) in the Khuzestan Province, Iran.

نویسندگان [English]

  • GH. A. Asadeh
  • M. S. Mossadegh