مدیریت تلفیقی بیدکلم (Plutella xylostella (L.)) با استفاده از زنبور پارازیتوئیدCotesia vestalis (Haliday) و حشره‌کش میکروبی Bacillus thuringiensis Berliner

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 محقق/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

استفاده بیش از حد حشره‌کش‌ها علیه بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae)، باعث مقاومت در بسیاری از جمعیت‌های مزرعه‌ای این حشره شده است. در مطالعه حاضر، مدیریت تلفیقی بید کلم با استفاده از زنبور Cotesia vestalis و ‌آفت‌کش میکروبیBacillus thuringiensis var. kurstaki و در مقایسه با مدیریت رایج (کنترل شیمیایی) در مزارع کلم‌پیچ استان اصفهان بررسی گردید. نتایج نشان‌داد که درصد پارازیتیسم لاروهای بید کلم توسط زنبور C. vestalis در تمام دوره‌های رهاسازی بین دو شیوه مدیریتی مزرعه تفاوت معنی‌داری داشت. به‌طوری‌که، درصد پارازیتیسم در بخش تحت مدیریت تلفیقی (2/71-5/59) به‌طور معنی‌داری بیشتر از بخش تحت کنترل شیمیایی (9/11-0) بود. به‌علاوه، شاخص شدت خسارت بید کلم در بخش تحت پوشش مدیریت تلفیقی (17/0±16/3) به‌طور معنی‌داری بیشتر از بخش تحت پوشش کنترل شیمیایی(11/0±24/2) بود. باوجود‌این، در هردو شیوه مدیریتی خسارت قابل‌توجهی به قسمت اصلی کلم‏پیچ وارد نشد و روش مدیریتی تاثیر معنی‌داری بر عملکرد نداشت. به‌طوری‌که، میانگین وزن یک عدد کلم‌پیچ آماده عرضه به بازار در مزرعه تحت پوشش مدیریت تلفیقی و کنترل شیمیایی به‌ترتیب 08/0±63/1 و 06/0±67/1 کیلوگرم بود. پارازیتیسم بالاتر و عدم کاهش عملکرد، حاکی از موفقیت مدیریت بید کلم با شیوه تلفیقی می‌باشد. مطالعه حاضر نشان داد که تلفیق پارازیتوئید بومی C. vestalis و ‌آفت‌کش میکروبی Bt می‌تواند آفت مهمی چون بید کلم را در مزارع کلم‌پیچ استان اصفهان به خوبی مهار کند. این یافته‌ها نشان داد که مدیریت تلفیقی با محوریت مهار زیستی می‌تواند جایگزین روش‌ کنترل شیمیایی شود و موجب کاهش خطرات زیست محیطی و جلوگیری از مقاومت بید کلم و طغیان مجدد آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated management of diamondback moth (Plutella xylostella (L.)) using Cotesia vestalis (Haliday) and Bacillus thuringiensis Berliner

نویسندگان [English]

  • Javad Karimzadeh Esfahani 1
  • Mohammad Hasan Besharat Nejad 2
چکیده [English]

The overuse of insecticides against the diamondback moth (Plutella xylostella) has developed pesticide resistance in many field populations of this pest. In the present study, the integradted management (IM) of P. xylostella using the parasitoid Cotesia vestalis and the microbial pesticide Bacillus thuringiensis var. kurstaki, in comparison with chemical control (CC) was examined in common cabbage fields of Isfahan province (central Iran). The results indicated that percentage parasitism of the P. xylostella larvae by C. vestalis was significantly different between the two management strategies for all the release times. Such that, percentage parasitism was significantly higher in IM (59.5-71.2) compared with CC (0-11.9) section of the fields. In addition, mean damage index of P. xylostella was higher on the part under IM (3.16±0.17) compared with CC part (2.24±0.11). However, there was no significant effect of management strategies on yield; the mean weight of a marketable cabbage head was 1.63±0.08 and 1.67±0.06 under IM and CC practices, respectively. IM resulted in a greater parasitism with no yield reduction, which is indicative of success of biological control-based pest management. The present study proved that combining the native parasitoid C. vestalis and the microbial pesticide Bt may successfully check natural populations of P. xylostella in common cabbage fields of Isfahan province. These findings indicated that chemical control of P. xylostella can be replaced by integrated management, which reduce environmental risks and prevent pesticide resistance and pest resurgence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biocontrol
  • integrated pest management
  • parasitism
  • parasitoids
  • Plutella xylostella