بررسی بیولوژی کنه Rhizoglyphus robini Claparede در آزمایشگاه و خسارت آن به پیاز زعفران در قاین و گناباد

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Laboratory Studies on Biology of Bulb Mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaride) ans its Damages on Saffron Corm in Gonabad and Ghayen

نویسندگان [English]

  • H. Rahimi 1
  • K. Kamali 2