بررسی فون شپشکهای آردآلود (Pseudococcidae) در استان خوزستان

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Mealybugs (Pseudococcidae) Fauna of the Khuzestan Province, Southwest, Iran

نویسندگان [English]

  • GH. A. Asadeh
  • M. S. Mossadegh